Ο συσσωρευτής SearchCulture.gr: μια προσέγγιση για την ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ο συσσωρευτής SearchCulture.gr: μια προσέγγιση για την ανάδειξη του ελληνικού ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου

Γεωργιάδης, Χάρης (EL)
Σαχίνη, Εύη (EL)
Χαρδούβελη, Δέσποινα (EL)
Καμάτσος, Παρασκευάς (EL)
Παπανότη, Αγάθη (EL)
Sachini, Evi (EN)
Hardouveli, Despina (EN)
Georgiadis, Haris (EN)
Kamatsos, Paraskevas (EN)
Papanoti, Agathi (EN)

Το σύστημα Συσσώρευσης Περιεχομένου και Ενιαίας Αναζήτησης SearchCulture.gr είναι ένας συσσωρευτής περιεχομένου (aggregator) συνοδευόμενος από μία ανοικτή διαδικτυακή πύλη που προσφέρει ενιαία αναζήτηση και πρόσβαση σε ελληνικό ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο παραγόμενο από έγκριτους φορείς. Η διαδικασία συσσώρευσης περιλαμβάνει τον έλεγχο του περιεχομένου, την συλλογή ή τη δημιουργία αρχείων προεπισκόπησης, τη μετάπτωση των μεταδεδομένων στο σχήμα που χρησιμοποιείται εσωτερικά, τον εμπλουτισμό των μεταδεδομένων με σημασιολογικές παραπομπές ή με επιπρόσθετη πληροφορία και τη διάθεσή τους ως ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα. H διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του έργου «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοιχτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου». Αρχικά εντάχθηκε το υλικό των φορέων των Προσκλήσεων 31 και 31.2 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η συλλογή του περιεχομένου πραγματοποιείται από το σύστημα Harvester, ένα αυτόνομο σύστημα συγκομιδής μεταδεδομένων και ψηφιακών αρχείων. Το περιεχόμενο υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας από την υπηρεσία πιστοποίησης και ελέγχου προδιαγραφών περιεχομένου Validator, ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, η συμμόρφωση με πρότυπα περιγραφής μεταδεδομένων και η ποιότητα των ψηφιακών αρχείων. Το ΕΚΤ εμπλουτίζει το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr με συνδέσμους σε καθιερωμένα λεξιλόγια και το ομογενοποιεί, μέσω του Συστήματος Λεξιλογίων και Σημασιολογικού Εμπλουτισμού semantics.gr. Ο εμπλουτισμός και η ομογενοποίηση των μεταδεδομένων σε πρώτη φάση αφορά τους τύπους και τη χρονολογική πληροφορία του υλικού. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας επέτρεψε την ανάπτυξη προηγμένης πολυγλωσσικής αναζήτησης και πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένης της ιεραρχικής πλοήγησης σε τύπους και ιστορικές περιόδους, της εφαρμογής φίλτρων αποτελεσμάτων για τύπους, χρονικά διαστήματα και ιστορικές περιόδους, και της πλοήγησης μέσω νέφους ετικετών και μιας διαδραστικής χρονογραμμής. Σε κάθε καρτέλα τεκμηρίου υπάρχουν σύνδεσμοι ανακατεύθυνσης στον ιστότοπο του παρόχου, στον ιστότοπο της συλλογής και στην πρωτότυπη καρτέλα τεκμηρίου αυξάνοντας έτσι την επισκεψιμότητα τους. Τέλος, το περιεχόμενο, σε συμφωνία με τους πάροχους φορείς, τροφοδοτεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana. (EL)

Κεφάλαιο σε πρακτικά συνεδρίου (EL)
Conference proceeding chapter (EN)

Πληροφοριακά συστήματα (EL)
Συσσωρευτής περιεχομένου (EL)
Τεκμηρίωση (EL)
Πολιτιστική διαχείριση (EL)
Ανοικτά διασυνδεδεμένα δεδομένα (EL)
Διαλειτουργικότητα (EL)
Σημασιολογικός εμπλουτισμός (EL)
Διάχυση πληροφοριών (EL)
Ψηφιακός πολιτισμός (EL)
Υπηρεσίες πληροφόρησης (EL)
Cultural management (EN)
Information services (EN)
Documentation (EN)
Information Systems (EN)
Information dissemination (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017-11


Ελλάδα

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Θεσσαλονίκη, 2017-11-15 - 2017-11-16

© 2011 Αγάθη Παπανότη, Χάρης Γεωργιάδης, Παρασκευάς Καμάτσος, Δέσποινα Χαρδούβελη, Εύη Σαχίνη
Οι Συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα επί του έργου τους, ενώ επιτρέπουν στο συνέδριο να θέσει αυτό το αδημοσίευτο έργο υπό την άδεια υπό την άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License., που επιτρέπει σε άλλους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, να χρησιμοποιούν και να διαμοιράζονται το έργο αναφέροντας την πατρότητα του έργου και την αρχική παρουσίασή του σ’ αυτό το συνέδριο.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.