Εξέλιξη ελληνικών ηλεκτρονικών αγορών οίνου τη χρονική περίοδο 2005-2016 & συγκριτική μελέτη της παρούσας κατάστασης του Ελληνικού & Ιταλικού κλάδου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξέλιξη ελληνικών ηλεκτρονικών αγορών οίνου τη χρονική περίοδο 2005-2016 & συγκριτική μελέτη της παρούσας κατάστασης του Ελληνικού & Ιταλικού κλάδου

Φερεντίνος, Ιωάννης

Κωστοπούλου, Κωνσταντίνα

Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή
In recent years, there has been continuous growth in online grocery stores either on the retail or wholesale markets. The main reason for the development of online food stores is the spread of internet accessibility, the increase in the number of smartphones, tablets and the lower prices at online stores than in physical stores. In addition, upgrading the services provided by modern online stores such as direct and secure payment of purchases, fast delivery of purchases at the time chosen by the customer, and friendly customer service help to streamline the online store services. The aim of this work is to evaluate the evolution of e-commerce in Greece and Italy in 2005 -2016, a period with many technological and economic developments in the e-commerce industry. In the first chapter there will be a historical review of e-commerce services, the main categories of e-commerce, its advantages and disadvantages as well as the institutional framework under which e-shops operate. Thereafter, reference will be made to data on the wine market in Greece, the evolution of e-commerce in agricultural products and wine products in Greece. In the third and fourth chapters we will refer to survey data where the development of e-commerce sales of wine in Greece and Italy respectively was carried out. In the next chapter we will proceed to the comparative study of data on the evolution of online wine sales outlets for the period 2005-2016. In the 6th chapter the comparative study for online stores in Greece and Italy will be made for the year 2016 based on the criteria for the search of the stores in chapters 3 and 4. In the last chapter we will quote our conclusions as they emerged from this Study as well as proposals on the development of online wine sales.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει συνεχής ανάπτυξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων με αντικείμενο την πώληση τροφίμων είτε στη λιανική είτε στην χονδρική αγορά. Βασικός λόγος της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών καταστημάτων τροφίμων είναι η διεύρυνση της προσβασιμότητας στο Διαδίκτυο, η αύξηση του αριθμού των φορητών συσκευών (smartphones, tablets) αλλά και οι χαμηλότερες τιμές που παρέχουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα σε σχέση με τα φυσικά. Επίσης, η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά καταστήματα όπως άμεση και ασφαλή πληρωμή των αγορών, ταχεία παράδοση των αγορών στην ώρα που επιλέγει ο πελάτης αλλά και η φιλική εξυπηρέτηση πελατών βοηθούν στην αμεσότερη αφομοίωση των υπηρεσιών των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αξιολογηθεί η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και την Ιταλία την περίοδο 2005-2016, μία περίοδο με πολλές τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδου του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στο πρώτο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μία ιστορική αναδρομή στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού εμπορίου, θα αναφερθούν οι βασικές κατηγορίες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του καθώς αι το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο λειτουργούν τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά σε στοιχεία σχετικά με την αγορά οίνου στην Ελλάδα, στην εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων και προϊόντων οίνου στην Ελλάδα. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε στοιχεία της έρευνας όπου πραγματοποιήθηκε και υποδεικνύουν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου πώλησης οίνου σε Ελλάδα και Ιταλία αντίστοιχα. Στο επόμενο κεφάλαιο θα προχωρήσουμε στην συγκριτική μελέτη των στοιχείων για την εξέλιξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων πώλησης οίνου την περίοδο 2005-2016. Στο 6ο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί η συγκριτική μελέτη για τα ηλεκτρονικά καταστήματα σε Ελλάδα και Ιταλία για το έτος 2016 με βάση τα κριτήρια που έγινε η αναζήτηση των καταστημάτων στα κεφάλαια 3 και 4. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα παραθέσουμε τα συμπεράσματά μας έτσι όπως προέκυψαν από την παρούσα μελέτη καθώς προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών καταστημάτων πώλησης οίνου. Μέσα από τις πληροφορίες που θα παρατεθούν μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε συμπεράσματα σχετικά με τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα ενός ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και να κρίνει την εξέλιξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο κλάδου του οίνου.

Μεταπτυχιακή εργασία

Οίνος
Κρασί
Ηλεκτρονική αγορά Ελληνικού Κρασιού
Ελληνικά e-Shop
Ηλεκτρονικές πληρωμές
Social media
lc
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ηλεκτρονικές Αγορές
Ηλεκτρονική αγορά Ιταλικού Κρασιού
Ιταλικά e-shop


Ελληνική γλώσσα

2017-11-21
2017
2017-11-21T08:53:35Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.