Προσδιοριστικοί παράγοντες της τάσης κατανάλωσης τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα της Μεσογειακής διατροφής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροσδιοριστικοί παράγοντες της τάσης κατανάλωσης τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα της Μεσογειακής διατροφής

Βασιλείου, Ειρήνη

Κλωνάρης, Ευστάθιος

Η Μεσογειακή Διατροφή, αποτελεί πρότυπο μοντέλο διατροφής, σύμφωνα με πλήθος ερευνών που καταδεικνύουν την συμβολή της στην διατήρηση της καλής υγείας και την προφύλαξη από εκφυλιστικές ασθένειες. Ωστόσο, η επίδραση των Δυτικών Προτύπων Διατροφής έχei ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση ολοένα και περισσότερο από το Μεσογειακό πρότυπο. ΣΚΟΠΟΣ:Σκοπός της πτυχιακής μελέτης είναι η εκτίμηση του βαθμού υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής καθώς και ο προσδιορισμός των παραγόντων εκείνων που ωθούν ή όχι στην τάση κατανάλωσης τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζει η Μεσογειακή Διατροφή. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η επίδραση πολυάριθμων κοινωνικών, οικονομικών και δημογραφικών παραγόντων για να καθοριστεί σε τι επίπεδο ακολουθούν τα ελληνικά νοικοκυριά τη Μεσογειακή Διατροφή κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ 2010-2014. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Η έρευνα βασίστηκε στα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών για την περίοδο μεταξύ 2010-2014.Στο πρώτο μέρος της μελέτης ορίζεται η Μεσογειακή Διατροφή και παρουσιάζεται η συμβολή της στην ανθρώπινη υγεία σύμφωνα με βιβλιογραφικές ενδείξεις από πολυάριθμες μελέτες.Στο δεύτερο μέρος της μελέτης και με τη βοήθεια στατιστικού πακέτου, αναλύθηκαν τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών λαμβάνοντας υπόψιν τις ατομικές ποσότητες κατανάλωσης του κάθε νοικοκυριού για όλα τα έτη μεταξύ 2010-2014 και προέκυψε ο δείκτης προσήλωσης των νοικοκυριών στη Μεσογειακή Διατροφή για κάθε έτος ξεχωριστά. Η υιοθέτηση της Μεσογειακής Διατροφής αξιολογήθηκε με έυρος 0-4 (0-1 χαμηλή συμμόρφωση, 1-2 μέτρια προς χαμηλή συμμόρφωση, 2-3 μέτρια προς υψηλή συμμόρφωση, 3-4 υψηλή συμμόρφωση). Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η οικονομετρική διερεύνηση των κοινωνικών και δημογραφικών παραγόντων των νοικοκυριών που επιδρούν στη διαμόρφωση του δείκτη προσήλωσης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το εύρος του σκορ για το σύνολο του δείγματος κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στους 1,99 βαθμούς κατατάσσοντας τα ελληνικά νοικοκυριά σε μέτριο βαθμό προσήλωσης. Στην συνέχεια, βρέθηκαν στατιστικά σημνατικοί και με θετική επίδραση ο αριθμός των μελών των νοικοκυριών, η ηλικία των υπευθύνων των νοικοκυριών, η αστικότητα ή ημι-αστικότητα του τόπου διαμονής, ενώ με αρνητική επίδραση η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και τα άτομα που κατείχαν Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος η ύπαρξη παιδιών και η χρονική στιγμή της έρευνας παρουσίασε και θετική επίδραση αλλά και αρνητική στο δείκτη προσκόλλησης, αναλόγως του έτους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Παρατηρέιται ότι τα ελληνικά νοικοκυριά ακολουθούν ακόμα τα πρότυπα της Μεσογειακής Διατροφής αν και σε μέτριο βαθμό και ότι από το 2010 και έπειτα ο δείκτης Μεσογειακής Διατροφής παρουσιάζει αύξηση. Τέλος, διάφοροι παράγοντες εμφανίστηκαν να επηρεάζουν τον δείκτη με κυριότερους την καταναλωτική δαπάνη, τον αριμό μελών των νοικοκυριών καθώς και την ηλικία του υπευθύνου.
Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή
The Mediterranean Diet is an ideal nutritional model, according to a number of studies demonstrating its contribution to the preservation of good health and the prophylaxis of degenerative diseases. However, the impact of Western Diet has resulted in a growing dinstance from the Mediterranean model. OBJECTIVE: The purpose of this study is to assess the degree of adoption of the Mediterranean Diet as well as to identify the factors driving or not to food consumption according to the standards established by the Mediterranean Diet. In particular, the impact of numerous social, economic and demographic factors is being examined to determine the level at which Greek households are following the Mediterranean diet in the period between 2010 and 2014. METHODOLOGY: The research was based on the data of the Hellenic Statistical Authority concerning the Family Budget Surveys for the period 2010-2014. The first part of the study identifies the Mediterranean diet and presents its contribution to human health according to bibliographical evidence from numerous studies. In the second part of the study and with the help of a statistical package, the data of the Family Budget Surveys were analyzed taking into account the individual consumption volumes of each household for all the years between 2010 and 2014. The adoption of the Mediterranean diet was evaluated with a score of 0-4 (0-1 low compliance, 1-2 moderate to low compliance, 2-3 moderate to high compliance, 3-4 high compliance). The econometric investigation of the social and demographic factors of the households that have an impact on the formation of the adhension index was then carried out. RESULTS: The average score for the sample was 1.99 points, ranking Greek households to a moderate degree of attachment. Subsequently, the number and the age of the household members, the urbanity or semi-urbanity of the place of residence were statistically significant and with a positive effect on the adhesion index, while the consumption expenditure of households and persons with higher education had a negative effect. Finally, the existence of children and the time of the survey showed both a positive and a negative effect on the adhesion index, depending on the year. CONCLUSION: It is noted that Greek households still follow the standards of Mediterranean Diet, albeit to a moderate degree, and that from 2010 onwards the Mediterranean Diet Index is increasing. Finally, a number of factors appeared to affect the index, with consumer spending, the number of household members and the age of the person responsible being the most important factors.

Μεταπτυχιακή εργασία

Degree of attachment
Mediterranean diet
Influential factors
lc
Mediterranean diet, nutritional index, degree of attachment, influential factors
Μεσογειακή Διατροφή, διατροφικός δείκτης, βαθμός προσήλωσης, επιδραστικοί παράγοντες
Μεσογειακή διατροφή
Nutritional index
Βαθμός προσήλωσης
Παράγοντες κατανάλωσης τροφίμων
Διατροφικός δείκτης


Ελληνική γλώσσα

2017
2018-01-24T12:04:45Z
2018-01-24
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.