Μελέτη ανθεκτικότητας τεσσάρων ποικιλιών ελιάς στο ψύχος και επεμβάσεις άμβλυνσης της καταπόνησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη ανθεκτικότητας τεσσάρων ποικιλιών ελιάς στο ψύχος και επεμβάσεις άμβλυνσης της καταπόνησης

Θεοδωρακόπουλος, Σωτήρης

Ρούσσος, Πέτρος

Η Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή
Young trees of 4 varieties of olive (Koroneiki, Mavrelia Messinias, Gaidourelia and Picual) were exposed to temperatures of -5°C, -7°C and -10°C for two hours. At the end of the cold period, the concentration of chlorophylls, hydrogen peroxide, lipid peroxidation, electrolyte leakage, total phenolic compounds, o-diphenols, flavanols, total flavonoids and antioxidants (FRAP, DPPH) were measured. For the Koroneiki variety, the highest concentration of total phenolic compounds was measured for the control trees, while o-diphenols had the lowest concentration at -5°C. Also, it was found that the control trees had the highest concentration of total flavonoids. Electrolyte leakage had the lowest value for the control, whereas total chlorophylls as well as the concentration of hydrogen peroxide did not differ significantly. The control trees had the highest value of FRAP and DPPH (methods measuring the antioxidant capacity). In Mavrelias Messinias variety, the concentration of total phenolic compounds was higher for the control, o-diphenols for the trees exposed at -5°C, while flavanols and flavonoids had the lowest concentration at -5°C and -10°C, respectively. The electrolyte leakage had the highest value at -10°C and the largest lipid peroxidation was measured for the trees exposed to -7°C. The control trees had the highest value for FRAP and DPPH. In Gaidourelia variety, total phenolic compounds and flavanols had the lowest concentration for the trees exposed to -7°C. Trees exposed at -10°C had the highest value for FRAP and DPPH antioxidant activity. Finally, in Picual variety, the control trees had the highest concentration of total flavonols and flavonoids and the lowest concentration of o-diphenols. Trees exposed at -5°C presented the highest value of FRAP and DPPH. From the measurements taken it appeared that some varieties were more stressed at -7°C while others at -10°C. However, in all varieties the symptoms in the trees (leaves and shoots drying) were more severe at -10°C. Additionally, various protective formulations (Antiheat, Bluestim and Fitomaat) were applied to the trees of Koroneiki, Mavrelias, Gaidourelias and Picual and the degree of protection afforded. The formulations that provided higher protection for the Koroneiki and Picual varieties were Antiheat and Bluestim, for the Mavrelia variety Bluestim and Fitomaat and for the Gaidourelia variety, Antiheat and Fitomaat.
Νεαρά δενδρύλλια από 4 ποικιλίες ελιάς (Κορωνέϊκη, Μαυρελιά, Γαϊδουρελιά και Πικουάλ), εκτέθηκαν σε θερμοκρασίες -5oC , -7oC και -10oC για δύο ώρες. Μετά το πέρας της καταπόνησης μετρήθηκαν η συγκέντρωση των χλωροφυλλών, του υπεροξειδίου του υδρογόνου, η υπεροξείδωση των λιπιδίων, η εκροή ηλεκτρολυτών, οι ολικές φαινολικές ενώσεις, οι ο-διφαινόλες, οι φλαβανόλες, τα ολικά φλαβονοειδή και τα αντιοξειδωτικά (FRAP, DPPH). Όσον αφορά την ποικιλία Κορωνέϊκη, η υψηλότερη συγκέντρωση ολικών φαινολικών ενώσεων μετρήθηκε για τα δέντρα του μάρτυρα, ενώ οι ο-διφαινόλες είχαν τη χαμηλότερη συγκέντρωση στους -5oC. Επίσης, βρέθηκε ότι τα δέντρα του μάρτυρα είχαν την υψηλότερη συγκέντρωση ολικών φλαβονοειδών. Η εκροή ηλεκτρολυτών είχε τη χαμηλότερη τιμή για το μάρτυρα, ενώ οι ολικές χλωροφύλλες καθώς και η συγκέντρωση του υπεροξειδίου του υδρογόνου δε διέφεραν σημαντικά. Τα δέντρα του μάρτυρα είχαν την υψηλότερη τιμή για FRAP και DPPH. Στην ποικιλία Μαυρελιά Μεσσηνίας, η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών ενώσεων ήταν υψηλότερη για το μάρτυρα, οι ο-διφαινόλες για τα δέντρα που εκτέθηκαν στους -5oC, ενώ οι φλαβανόλες και τα φλαβονοειδή είχαν τη χαμηλότερη συγκέντρωση στους -5oC και -10oC, αντίστοιχα. Η εκροή ηλεκτρολυτών είχε την υψηλότερη τιμή στους -10oC και η μεγαλύτερη υπεροξείδωση λιπιδίων μετρήθηκε για τα δέντρα που εκτέθηκαν στους -7oC. Τα δέντρα του μάρτυρα είχαν την υψηλότερη τιμή για FRAP και DPPH. Στην ποικιλία Γαϊδουρελιά, οι ολικές φαινολικές ενώσεις και οι φλαβανόλες είχαν τη χαμηλότερη συγκέντρωση για τα δέντρα που εκτέθηκαν στους -7oC. Τα δέντρα που εκτέθηκαν στους -10oC, είχαν την υψηλότερη τιμή για FRAP και DPPH. Τέλος, στην ποικιλία Πικουάλ, τα δέντρα του μάρτυρα είχαν την υψηλότερη συγκέντρωση ολικών φλαβανολών και φλαβονοειδών καθώς και τη χαμηλότερη συγκέντρωση ο-διφαινολών. Τα δέντρα που εκτέθηκαν στους -5oC, είχαν την υψηλότερη τιμή για FRAP και DPPH. Από τις μετρήσεις που ελήφθησαν φάνηκε ότι, κάποιες ποικιλίες υπέστησαν μεγαλύτερη καταπόνηση στους -7oC, ενώ άλλες στους -10oC. Όμως, σε όλες τις ποικιλίες τα συμπτώματα στα δένδρα (ξηράνσεις φύλλων και βλαστών) ήταν σοβαρότερα στους -10oC. Επίσης πραγματοποιήθηκε και εφαρμογή διαφόρων σκευασμάτων με προστατευτική δράση (Antiheat, Bluestim και Fitomaat) στα δενδρύλλια της Κορωνέϊκης, της Μαυρελιάς, της Γαϊδουρελιάς και της Πικουάλ και εκτιμήθηκε ο βαθμός προστασίας που παρέχουν. Τα σκευάσματα που παρείχαν υψηλότερη προστασία στις ποικιλίες Κορωνέϊκη και Πικουάλ ήταν τα Antiheat και Bluestim, στην ποικιλία Μαυρελιά τα Bluestim και Fitomaat και στην ποικιλία Γαϊδουρελιά, τα Antiheat και Fitomaat.

Μεταπτυχιακή εργασία

Γαϊδουρελιά
Πικουάλ
Koroneiki
Ποικιλίες ελιάς
Άμβλυνση καταπόνησης ελιάς
Mavrelia Messinias
lc
Μαυρελιά Μεσσηνίας
Κορωνέϊκη ποικιλία ελιάς
Picual
Gaidourelia


Ελληνική γλώσσα

2019-01-01T02:00:09Z
2018
2018-02-07
2018-02-07T11:10:43Z
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.