Μεταβολές βιοκοινοτικών χαρακτηριστικών στα απορριπτόμενα ψάρια της αλιείας με τράτα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Μεταβολές βιοκοινοτικών χαρακτηριστικών στα απορριπτόμενα ψάρια της αλιείας με τράτα

Τσαγκαράκης, Κωνσταντίνος

Η παρούσα εργασία εξέτασε τις επιπτώσεις της αλιείας με τράτα στην επιβενθική ιχθυοκοινότητα του Ιονίου πελάγους. Στηρίχθηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν εποχιακά από τον Οκτώβριο του 1995 μέχρι τον Οκτώβριο του 2004 σε εμπορικές μηχανότρατες. Ο λόγος βιομάζας των απορριπτόμενων προς τα εμπορικά αλιεύματα κυμαινόταν πολύ στις 20 δειγματοληπτικές περιόδους της έρευνας χωρίς να εμφανίζει κάποια τάση στη διάρκεια του χρόνου και με μέσο όρο 0,56 βρισκόταν σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα από άλλες περιοχές της Μεσογείου. Το μήκος στο οποίο το 50% των ατόμων απορρίφθηκε βρέθηκε 13,6 cm. Τα κυριότερα είδη-στόχοι ήταν ο μπακαλιάρος (Merluccius merluccius) και η κουτσομούρα (Mulus barbatus) ενώ από τα απορριπτόμενα σημαντικότερα είδη ήταν τα Lepidotrigla cavillone, Argentina sphyraena και τα μικρά άτομα M. merluccius. Διερευνήθηκαν μεταβολές βιοκοινοτικών χαρακτηριστικών στη συνολική βιοκοινωνία καθώς και σε πέντε ψευδο-βιοκοινωνίες που προήλθαν από υποσύνολα των δεδομένων. Ο διαχωρισμός έγινε ανάλογα με το αν τα άτομα απορρίφθηκαν ή όχι (εμπορικά, απορριπτόμενα, μη εμπορικά αλιεύματα) και ανάλογα με το μέγεθος των ψαριών. Πτωτικές τάσεις για τη συνολική βιοκοινωνία και για όλες τις ψευδο-βιοκοινωνίες εκτός από αυτή των εμπορικών, εμφάνισαν ο αριθμός ειδών, ο δείκτης Margalef και ο sΔ+ (total taxonomic distinctness). Ο δείκτης Δ+ (average taxonomic distinctness) για τα απορριπτόμενα αλιεύματα εμφανίστηκε πτωτικός και ο Λ+ (variation in taxonomic distinctness) για το σύνολο της ιχθυοκοινωνίας αυξανόμενος. Στην ψευδο-βιοκοινωνία των εμπορικών αλιευμάτων φαίνεται ότι μεταφέρονται κάποια είδη από τη βιοκοινωνία των απορριπτόμενων, ως συμπληρωματικά των εμπορικών όταν αυτά μειώνονται, με αποτέλεσμα κανένας δείκτης να μην εμφανίζει στατιστικά σημαντική τάση. Οι δείκτες ποικιλότητας έδειξαν ότι η βιοκοινωνίες των απορριπτόμενων και των μη εμπορικών είχαν υψηλότερη ποικιλότητα και ομοιομορφία από αυτή των εμπορικών. Ομοίως και για την ψευδο-βιοκοινωνία των μικρών έναντι αυτής των μεγάλων. Τέλος, το μέσο τροφικό επίπεδο δεν εμφάνισε κάποια τάση. Το μέσο τροφικό επίπεδο των εμπορικών ψαριών βρέθηκε μεγαλύτερο από αυτό των απορριπτόμενων και των μη εμπορικών γεγονός που δείχνει ότι η απόρριψη των αλιευμάτων μπορεί να επηρεάζει τις τροφικές σχέσεις και τελικά τη βιοκοινοτική δομή της εξεταζόμενης ιχθυοκοινότητας. (EL)
The present research examined the impacts of trawl fishery on the demersal fish community of Ionian Sea (Mediterranean Sea). Data were collected seasonally from October 1995 until October 2004 on commercial fishing boats. The biomass ratio of discarded to marketable catch fluctuated a lot without a significant trend during the 20 sampling seasons. The average ratio was 0.56, which is a bit lower comparing to other Mediterranean regions. The length at which 50% of the individuals were discarded was 13.6 cm. The target species were hake (Merluccius merluccius) and red mullet (Mulus barbatus) while the main discarded species were Lepidotrigla cavillone, Argentina sphyraena and small individuals of M. merluccius. Changes in community metrics were investigated for the whole demersal fish community as well as for five sub-communities which derived from subdata. The segmentation was made depending on whether the individuals were discarded (marketable, discarded, non-marketable catches) and depending on the size of the individuals. Decrease of number of species, margalefs index and sΔ+ (total taxonomic distinctness) was observed for the whole community as well as for all the sub-communities but the marketable one. Average taxonomic distinctness (Δ+) decreased for the discarded sub-community while variation in taxonomic distinctness (Λ+) increased for the whole community. The transfer of a number of species from the discarded sub-community to the marketable one, as supplementary when the marketable species were reduced, seems to be the reason of absence of any trend in diversity of the marketable sub-community. Comparisons of diversity indices for the sub-communities revealed that discarded catch and community of small fish showed higher diversity and evenness than marketable catch and community of big fish respectively. Finally, the mean trophic level hadnt changed significantly. The mean trophic level of the marketable community was found to be higher than that of the discarded or non-marketable ones which implies that discarding may alter trophic relationships and community structure of the investigated assemblage. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης


Ελληνική γλώσσα

2005-11-28


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.