Πρωτεϊνική μεταθέταση τύπου ΙΙΙ: Πρωταρχικός χαρακτηρισμός κυτταροπλασματικών παραγόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποθετήριο :
E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Πρωτεϊνική μεταθέταση τύπου ΙΙΙ: Πρωταρχικός χαρακτηρισμός κυτταροπλασματικών παραγόντων

Χαλκιαδάκη, Αγγελική
Chalkiadaki, Aggeliki

Οικονόμου, Αναστάσιος

Η εκκριτική μηχανή Τύπου ΙΙΙ απαντάται σε παθογόνα Gram αρνητικά βακτήρια και αποτελεί μηχανισμό απ' ευθείας μεταφοράς παθογονικών πρωτεϊνών σε ευκαρυωτικούς ξενιστές. Πρόκειται για πολύπλοκη μηχανή, εκτενώς συντηρημένη σε βακτηριακά παθογόνα φυτών και ζώων καθώς και ομόλογη με το μαστιγίο. Ως πρότυπος οργανισμός για τη μελέτη του συστήματος χρησιμοποιήθηκε το φυτοπαθογόνο Pseudomonas syringae pv. phaseolicola. H ενζυμική και ολιγομερική ανάλυση της HrcN έδειξε ότι είναι υψηλού ρυθμού ATPάση και ενεργή ως ολιγομερές ~600kDa που είναι μορφή που εντοπίζεται και στο κύτταρο. Στην προσπάθεια παρατήρησης συμπλόκων που συμμετέχει η ATPάση ή/και το εκκρινόμενο υπόστρωμα φάνηκαν κάποια σύμπλοκα μεγάλου μοριακού βάρους καθώς και μεμονωμένες κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες, ειδικές στο επαγώμενο σύστημα που αλληλεπιδρούν με τα παραπάνω. Η ταυτότητα και η σημασία τους για τη λειτουργία της έκκρισης μένουν να προσδιοριστούν. (EL)
The Type III Secretion (TTS) machine is present in Gram negative pathogenic bacteria and it is used for straight forward delivery of pathogenic proteins into eucaryotic hosts. It is a complex machine, conserved among bacterial pathogens of plants and animals and homologous to the flagellum. The phytopathogenic Pseudomonas syringae pv. phaseolicola was used as model organism to study TTS. The enzymatic and oligomeric analysis of HrcN showed that it is a high rate ATPase and active as an oligomer of ~600kDa, a conformation that can also be detected in the cell. Trying to visualize complexes that the ATPase and/or the substrate participate, high molecular weight complexes and specifically TTS induced cytoplasmic proteins interacting with the the ATPase and/or the substrate appeared. The identity and the importance of these proteins remain to be found. (EN)

text
Τύπος Εργασίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (EL)
University of Crete (EN)

Ελληνική γλώσσα

2001-12-06


Σχολή/Τμήμα--Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών--Τμήμα Βιολογίας--Μεταπτυχιακές εργασίες ειδίκευσης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.