Αναπτυξιακοί στόχοι και χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ελληνική ύπαιθρο: μελέτη περίπτωσης με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Αναπτυξιακοί στόχοι και χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ελληνική ύπαιθρο: μελέτη περίπτωσης με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Ορφανού Νικολάου, Σοφία Σωτηρία

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατασπατάληση των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας και οι κλιματικές αλλαγές, έχει οδηγήσει στην χάραξη ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής και προώθησης τους σε όλες τις χώρες τα τελευταία χρόνια. Οι ΑΠΕ δεν αποτελούν τη λύση στο ενεργειακό πρόβλημα αλλά με τη σωστή χωροθέτηση και χρήση μπορούν να οδηγήσουν σε μια βιώσιμη ύπαιθρο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της χωροθέτησης και των αναπτυξιακών στόχων των αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ύπαιθρο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο ορισμός της “υπαίθρου” έχει διαφορετική έννοια για τον κάθε εμπλεκόμενο φορέα, αν και παραδοσιακά η ύπαιθρος έχει συνδεθεί με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι δυσκολίες και οι αδυναμίες που υπάρχουν, οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος που γίνεται η επιλογή της θέσης και ο σχεδιασμός των έργων ΑΠΕ αποτελούν μερικά από τα αντικείμενα μελέτης .Παραγόμενο της παρούσας εργασίας είναι η πιλοτική εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, προκειμένου να συμβάλλουν στη χωροθέτηση και στο σχεδιασμό των αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών συστημάτων, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑ). Στόχος της εφαρμογής είναι η δημιουργία χαρτών που θα απεικονίζονται οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα ή μη της περιοχής μελέτης για τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ αποτελώντας το συνδυασμό χωρικής βάσης και περιγραφικών πληροφοριών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Renewable energy sources
Φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας
Photovoltaic power systems
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.