Ανάλυση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων σε διαιτολογικά γραφεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων σε διαιτολογικά γραφεία

Καρακίτσιου, Σταυρούλα Ισμήνη

Η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Activity Based Costing, ABC) δημιουργήθηκε για να παράσχει έναν πιο ακριβή τρόπο κατανομής του κόστους των έμμεσων και υποστηρικτικών πόρων στις δραστηριότητες, στις διεργασίες της επιχείρησης, στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και στους πελάτες. Η τεκμηρίωση του συστήματος αποτελείται από 4 βασικά βήματα: τον προσδιορισμό των κύριων δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην επιχείρηση, την κατανομή του κόστους στις κέντρα κόστους για κάθε μία δραστηριότητα, τον καθορισμό των οδηγών κόστους για κάθε κύρια δραστηριότητα και τέλος την κατανομή του κόστους δραστηριοτήτων στα προϊόντα, σύμφωνα με την ζήτηση των προϊόντων για τις δραστηριότητες.Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του συστήματος TDABC (Time Driven Activity Based Costing – Χρονικά Καθοδηγούμενη Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων) και η εφαρμογή του σε διαιτολογικά γραφεία. Διενεργήθηκε προκαταρκτική έρευνα για να συλλεχθούν πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των διαιτολογικών γραφείων. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν για α) να προσδιοριστούν οι σημαντικές δραστηριότητες των διαιτολογικών γραφείων, (β) να προσδιορισθεί το ανθρώπινο δυναμικό που ασχολείται με αυτές, (γ) να προσδιοριστεί η χρονική σειρά για την εκτέλεση τους , (δ) και τέλος για τη δημιουργία ενός ερωτηματολογίου καταγραφής των δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό επιμερίστηκαν οι δραστηριότητες και η χρονική διάρκεια τους για κάθε συνεδρία του διαιτολόγου με πελάτη, το οποίο αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο της μελέτης. Το ερωτηματολόγιο αυτό στη συνέχεια συμπληρώθηκε από επαγγελματίες διαιτολόγους που εργάζονται σε διαιτολογικό γραφείο. Στη συνέχεια, τα ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν τα δεδομένα τους, τα οποία αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Dietitians
Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων
Διαιτολόγοι
Activity-based costing

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.