Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή προγράμματος φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά δημοτικού: η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στην αυτοεκτίμηση του παιδιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σχεδιασμός και πιλοτική εφαρμογή προγράμματος φυσικής δραστηριότητας σε παιδιά δημοτικού: η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στην αυτοεκτίμηση του παιδιού

Πιερή, Ευαγγελία

Η φυσική δραστηριότητα φαίνεται να συσχετίζεται θετικά με την αυτοεκτίμηση, ενώ αρκετές μελέτες (κυρίως σε ηλικιωμένους) δείχνουν αύξηση της αυτοεκτίμησης μετά από εμπλοκή των ατόμων σε τακτικό πρόγραμμα φυσικής δραστηριότητας. Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει τη σχέση αφενός ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα και την αυτοεκτίμηση σε παιδιά, αφετέρου ανάμεσα στη φυσική δραστηριότητα και την αυτοαντίληψη ως προς την αθλητική τους ικανότητα και τέλος να εξετάσει την αυτοαντίληψη ως προς την αθλητική ικανότητα σε σχέση με την αυτοεκτίμηση. Στη μελέτη συμμετείχαν 332 Κύπριοι μαθητές Στ τάξης Δημοτικού, οι οποίοι φοιτούσαν σε δημοτικά σχολεία της πόλης και επαρχίας Λάρνακας και Λευκωσίας κατά τη σχολική χρονιά 2004-2005. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν από τα παιδιά. Για τη μέτρηση της αυτοεκτίμησης και της αυτοαντίληψης ως προς την αθλητική ικανότητα χρησιμοποιήθηκαν δύο κλίμακες του ευρύτερου ερωτηματολογίου της Εύης-Μακρή Μπότσαρη με τίτλο (Π.Α.Τ.Ε.Μ ΙΙ) Πώς Αντιλαμβάνομαι Τον Εαυτό Μου. Για τη μέτρηση της συχνότητας συμμετοχής σε φυσική δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε τροποποιημένο το ερωτηματολόγιο SAPAC του Sallis στο οποίο τα παιδιά μέσα από ανάκληση 24ώρου αναφέρουν τις φυσικές δραστηριότητες στις οποίες είχαν εμπλακεί την προηγούμενη μέρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλές, αλλά στατιστικά σημαντικές, θετικές συσχετίσεις μεταξύ της συχνότητας συμμετοχής τους σε φυσική δραστηριότητα και του βαθμού αυτοεκτίμησης τους (r = 0.191**, p< 0.0001). Πιο ισχυρή θετική συσχέτιση εμφανίστηκε μεταξύ της συχνότητας συμμετοχής σε φυσική δραστηριότητα μετά το σχολείο και του βαθμού αυτοεκτίμησης στα κορίτσια (r = 0.262**, p< 0.0001 ) σε σύγκριση με τα αγόρια (r = 0.209**, p= 0.008), όσο και στα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μεσαίου επαγγελματικού-μορφωτικού υποβάθρου (r = 0.295**, p< 0.0001 ). Παρόμοιες θετικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ της συχνότητας συμμετοχής των παιδιών σε φυσική δραστηριότητα και του βαθμού αυτοαντίληψης τους ως προς την αθλητική ικανότητα (r = 0.191**, p< 0.0001 ). Εμφανίστηκε, επίσης, μια πιο ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ συχνότητας συμμετοχής σε φυσική δραστηριότητα μετά το σχολείο και του βαθμού αυτοαντίληψης ως προς την αθλητική ικανότητα στα κορίτσια, (r = 0.308**, p< 0.0001 ) όσο και στα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μεσαίου επαγγελματικού-μορφωτικού υποβάθρου (r = 0.286**, p< 0.0001 ). Τέλος παρατηρήθηκε μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ του βαθμού αυτοαντίληψης ως προς την αθλητική ικανότητα και του βαθμού αυτοεκτίμησης (r = 0.307**, p< 0.0001) τόσο στα κορίτσια, (r = 0.313**, p< 0.0001 ) όσο και στα αγόρια (r = 0.273**, p= 0.001)όπως επίσης και στα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες ψηλού επαγγελματικού-μορφωτικού υποβάθρου (r = 0.440**, p< 0.0001). Φαίνεται ότι η φυσική δραστηριότητα συσχετίζεται θετικά τόσο με την αυτοεκτίμηση όσο και την αυτοαντίληψη ως προς την αθλητική ικανότητα. Η συσχέτιση όμως διαφοροποιείται όταν ληφθούν υπόψη κάποιοι άλλοι παράγοντες όπως το φύλο, το επαγγελματικό-μορφωτικό υπόβαθρο της οικογένειας, το χρόνο στον οποίο συμμετέχουν τα παιδιά σε φυσική δραστηριότητα (πριν – κατά - μετά το σχολείο) και την ένταση της φυσικής δραστηριότητας (χαμηλή –μέτρια- έντονη). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι και οι δύο μεταβλητές αφορούν πολυπαραγοντικές συμπεριφορές ιδιαίτερα στα παιδιά

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Άσκηση - Ψυχολογικές απόψεις
Physical fitness for children
Αυτοεκτίμηση στα παιδιά
Άσκηση στα παιδιά
Exercise - in infancy & childhood
Exercise - Psychological aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.