Μοντέλο Μάρκετινγκ Αξιολόγησης Ιστοσελίδων Εκπαιδευτικών Οργανισμών - Συγκριτική Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εκπαιδευτικών Οργανισμών Η.Π.Α., Αγγλίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Μοντέλο Μάρκετινγκ Αξιολόγησης Ιστοσελίδων Εκπαιδευτικών Οργανισμών - Συγκριτική Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εκπαιδευτικών Οργανισμών Η.Π.Α., Αγγλίας

Λεοντίδης, Ευθύμιος

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός ενός αποτελεσματικού μοντέλου για την αξιολόγηση ιστοσελίδων εκπαιδευτικών οργανισμών. Μέσα από μία εκτενή και ενδελεχή βιβλιογραφική επισκόπηση επιχειρείται η ανάδειξη των σημαντικότερων μοντέλων αξιολόγησης όπως καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία έτσι ώστε να ανιχνευθούν οι άξονες και τα αντίστοιχα κριτήρια που θα συνθέσουν ένα πλαίσιο αξιολόγησης προσανατολισμένο στην αποτίμηση ιστοσελίδων εκπαιδευτικών οργανισμών.Στην ουσία και μέσα από τη διερεύνηση των κριτηρίων αξιολόγησης ιστοσελίδων εκπαιδευτικών οργανισμών, αναζητούνται οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές και οι σχεδιαστικές αρχές που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ελκυστικών ιστοσελίδων που θα προσελκύουν μεγάλο αριθμό δικτυακών επισκεπτών και θα προβάλλουν τον εκπαιδευτικό οργανισμό τον οποίο εκπροσωπούν, επικοινωνώντας παράλληλα το σκοπό της ύπαρξής του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Κατά συνέπεια, με βάση τον ερευνητικό σκοπό της, η διπλωματική εργασία αναπτύσσεται σε δύο κυρίως άξονες. Ο πρώτος αναφέρεται στις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ που χρειάζεται να υιοθετούν οι ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών οργανισμών προκειμένου να προωθούν αποτελεσματικά το όνομα και την εκπαιδευτική φυσιογνωμία τους. Ο δεύτερος εστιάζει στις μεθόδους και τις προηγμένες διαδικτυακές τεχνολογίες που χρειάζεται να ενσωματώνονται σε μία ιστοσελίδα, ώστε αφενός να υποστηρίξουν το πλάνο μάρκετινγκ του εκπαιδευτικού οργανισμού που εκπροσωπεί και αφετέρου να τη διαφοροποιήσουν από τις αντίστοιχες ανταγωνιστικές εξασφαλίζοντας της παράλληλα υψηλό βαθμό λειτουργικότητας και τεχνολογικής υπεροχής.Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται σχετικές θεωρίες που εδράζονται στην ερευνητική περιοχή που οριοθετείται από τις βασικές αρχές του σύγχρονου μάρκετινγκ και τη διαδικτυακή τεχνολογία και εστιάζουν στην αποτελεσματική ανάπτυξη ιστοσελίδων μέσα από τον προσδιορισμό κατάλληλων σχεδιαστικών και τεχνολογικών κριτηρίων. Με βάση αυτές τις θεωρίες, ορίζεται το ερευνητικό πλαίσιο και διεξάγεται μία λεπτομερής αξιολόγηση τριάντα (30) ιστοσελίδων εγχώριων και διεθνών ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών. Η αποτίμηση αυτών των ιστοσελίδων συντελείται εφαρμόζοντας το μοντέλο αξιολόγησης που αφορμάται από τον ερευνητικό σκοπό και στοιχειοθετείται στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας με σκοπό να αποτελέσει μία έγκυρη και αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδο.Επιπρόσθετα, με το βασικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας, συνεξετάζονται ερευνητικά ζητήματα που σχετίζονται με το κατά πόσο οι ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών οργανισμών αξιοποιούν αποτελεσματικά τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και τα πλεονεκτήματα του Διαδικτύου, για να εδραιώσουν τη θέση τους στην παγκόσμια αγορά και να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και μελλοντικών πελατών. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη μία εκτεταμένη στατιστική ανάλυση, καθοδηγούμενη από κατάλληλα διαμορφωμένες ερευνητικές υποθέσεις με σκοπό να απαντήσει σε ερωτήματα που διερευνούν τη σχέση μεταξύ της ποιότητας των ιστοσελίδων και της αντίστοιχης θέσης των εκπαιδευτικών οργανισμών στο χώρο στον οποίο αναπτύσσουν την εκπαιδευτική τους λειτουργία.Από τα αποτελέσματα της έρευνας, συνάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου μοντέλου αξιολόγησης, την υιοθέτηση των βασικών αρχών και της φιλοσοφίας του σύγχρονου μάρκετινγκ, καθώς και την ενσωμάτωση των προηγμένων διαδικτυακών τεχνολογιών από τις ιστοσελίδες των εκπαιδευτικών οργανισμών. Η περαιτέρω αξιοποίηση αυτών των συμπερασμάτων στο πλαίσιο εφαρμογής του προτεινόμενου μοντέλου αξιολόγησης, μπορεί να ενδυναμώσει την προσπάθεια σχεδίασης και ανάπτυξης ιστοσελίδων που προβάλλουν αποτελεσματικά το όνομα, προωθούν κατάλληλα το όραμα και επικοινωνούν επιτυχώς και με σαφήνεια το σκοπό λειτουργίας και τα “προϊόντα” των εκπαιδευτικών οργανισμών που εκπροσωπούν στο Διαδίκτυο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Συγκριτική αξιολόγηση
Διαδίκτυο (Internet) στην εκπαίδευση
Μάρκετινγκ
Διαδικτυακό Μάρκετινγκ
Μοντέλο Αξιολόγησης
Διαδίκτυο (Internet)
Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο
Εκπαιδευτικές Ιστοσελίδες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.