Μοντελοποίηση φυσικού τοπίου σε ΓΣΠ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μοντελοποίηση φυσικού τοπίου σε ΓΣΠ

Πάφη, Μαρία

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η χαρτογράφηση του αδιατάρακτου φυσικού τοπίου με τη χρήση ελεύθερων γεωχωρικών δεδομένων σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ταξινομικού σχήματος του υπαίθριου φυσικού τοπίου και υλοποιείται με μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης. Για την εξαγωγή διαφορετικών σεναρίων-εναλλακτικών χρησιμοποιείται η μέθοδος της Αναλυτικής Ιεράρχησης (AnalyticHierarchyProcess). Τα πρωτογενή δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν καλύπτουν ευρύ φάσμα φυσικο-γεωγραφικών και ανθρωπογενών μεταβλητών (καλύψεις και χρήσεις γης, υψόμετρα, κλίσεις, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, ποσοστό δόμησης, πληθυσμός, νυχτερινά δορυφορικά φώτα κ.ά.). Μέσω αναλυτικών λειτουργιών και εξειδικευμένων γεωστατιστικών μεθόδων προέκυψαν τρία σύνθετα κριτήρια, σχεδιασμένα έτσι ώστε να αντανακλούν διαφορετικές συνιστώσες του τοπίου (οπτικό, ακουστικό, αισθητικό). Σε τελική φάση πραγματοποιήθηκε έλεγχος εγκυρότητας με τον υπολογισμό του συντελεστή Kappa. Το μοντέλο παρουσίασε σημαντική συμφωνία με την πραγματικότητα (0.71), ενώ το συνολικό ποσοστό ακρίβειας έφτασε σε 80%. Το προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει μία σημαντική προσθήκη στις μεθόδους αξιολόγησης του τοπίου για τη χάραξη στρατηγικών και κατευθύνσεων στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αταραξία
νυχτερινά φώτα
συντελεστής Kappa
φυσικό τοπίο
Αναλυτική Ιεράρχηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.