Η αλληλεπίδραση διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτικών ως παράγοντας διαμόρφωσης θετικού Κλίματος στα Δημοτικά Σχολεία του Νομού Βοιωτίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η αλληλεπίδραση διευθυντικών στελεχών και εκπαιδευτικών ως παράγοντας διαμόρφωσης θετικού Κλίματος στα Δημοτικά Σχολεία του Νομού Βοιωτίας

Ράπτη, Αστερία

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την αλληλεπίδραση διευθυντή και εκπαιδευτικών σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και το βαθμό που αυτή συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος.Από τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος διαπιστώθηκε ότι το σχολικό κλίμα, η επικοινωνία διευθυντή και εκπαιδευτικών και η άσκηση της ηγεσίας είναι παράγοντες, που επηρεάζουν τη σχολική ζωή και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν μια αμφίδρομη και δυναμική αλληλεπίδραση με τις διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών.Στη συγκεκριμένη έρευνα έλαβαν μέρος 160 εκπαιδευτικοί και 65 διευθυντικά στελέχη σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Βοιωτίας. Οι ερωτώμενοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια, τα οποία διαμορφώθηκαν μετά από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας και σχετικών μελετών καθώς και σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή.Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συναδελφικές και φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις διευθυντή και εκπαιδευτικών δημιουργούν φιλικό κλίμα στο χώρο της εργασίας τους και ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον. Η επιδίωξη του διευθυντή για προσωπική επαφή με τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την εδραίωση μιας ουσιαστικής επικοινωνίας και η έμπρακτη αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών από την πλευρά της σχολικής διεύθυνσης αφενός παρωθούν τους εκπαιδευτικούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επίτευξη των στόχων του σχολείου, αφετέρου συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικού κλίματος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δυναμική αλληλεπίδραση διαπροσωπικές σχέσεις θετικό κλίμα αμοιβαία εμπιστοσύνη επικοινωνιακές δεξιότητες
Σχολεία - Διοίκηση και οργάνωση
Εκπαιδευτικοί - Επαγγελματική ικανοποίηση
Εκπαιδευτική ηγεσία
Διευθυντές σχολείων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.