Δυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυναμική αξιολόγηση της μαθηματικής δημιουργικότητας μαθητών Γ΄ Δημοτικού και επιδράσεις της στο δημιουργικό δυναμικό

Τζιώνα, Αθανασία

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της δυναμικής αξιολόγησης ως τρόπου αξιολόγησης του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού όπως επίσης και η έμμεση επίδραση της στο γραφικό – καλλιτεχνικό δημιουργικό δυναμικό μαθητών Γ’ δημοτικού. Επιπροσθέτως διερευνήθηκε η σχέση της μαθηματικής επίδοσης με το μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό και εξετάστηκαν αν το γραφικό – καλλιτεχνικό δημιουργικό και η μαθηματική επίδοση αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού των μαθητών της παρούσας έρευνας. Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 50 μαθητές (27 μαθητές της πειραματικής ομάδας και 23 μαθητές της ομάδας ελέγχου) αντίστοιχης κατανομής σε φύλο και μαθηματική ικανότητα. Στις δύο ομάδες χορηγήθηκαν : α) η δοκιμασία EPoC – graphic (Evaluation of Potential Creativity – graphic) για την αξιολόγηση του γραφικού – καλλιτεχνικού δημιουργικού δυναμικού (αρχικής και τελικής μέτρησης) και β) η αυτοσχέδια δοκιμασία αξιολόγησης του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού σύμφωνα με τη δομή του EPoC (αρχικής και τελικής μέτρησης). Η μαθηματική επίδοση προσδιορίστηκε από την περιγραφή των εκπαιδευτικών των συμμετεχόντων. Στην πειραματική ομάδα πραγματοποιήθηκε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις αρχές της δυναμικής αξιολόγησης μετά την αρχική μέτρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν τόσο την αποτελεσματικότητα της δυναμικής αξιολόγησης ως τρόπου αξιολόγησης του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού όσο και την έμμεση επίδραση της στο γραφικό – καλλιτεχνικό δημιουργικό δυναμικό. Επιπροσθέτως έδειξαν τη θετική συσχέτιση του μαθηματικού δημιουργικού δυναμικού και της μαθηματικής επίδοσης όπως επίσης ότι η μαθηματική επίδοση όσο και το γραφικό – καλλιτεχνικό δημιουργικό δυναμικό αποτελούσαν παράγοντες που επηρέασαν το μαθηματικό δημιουργικό δυναμικό. Ωστόσο περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί για να επιτραπεί η γενίκευση των αποτελεσμάτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Δημιουργικότητα
Δημιουργική σκέψη
δημιουργικό δυναμικό
Αξιολόγηση και βαθμολογία (Εκπαίδευση)
μαθηματική ικανότητα
μαθηματική δημιουργικότητα
διαμεσολάβηση
δυναμική αξιολόγηση


2016-04-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.