Τεχνικο-κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις πόλεις για απόκριση στην κλιματική αλλαγή: είναι η καλύτερη λύση;

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τεχνικο-κατασκευαστικές παρεμβάσεις στις πόλεις για απόκριση στην κλιματική αλλαγή: είναι η καλύτερη λύση;

Ντόστογλου, Ευτυχία

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κριτική αξιολόγηση των τεχνικο-κατασκευαστικών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην απόκριση των πόλεων στην Κλιματική Αλλαγή και προτείνονται ως πιθανή διέξοδος από αυτή. Το στοιχείο της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις επιστημονικές προβλέψεις για την Κλιματική Αλλαγή θέτει καθοριστικές προκλήσεις. Η αδυναμία ακριβούς εκτίμησης των επιπτώσεων και των επικινδυνοτήτων εμποδίζει το σχεδιασμό μεθόδων προστασίας και προσαρμογής που θα είναι αποτελεσματικές σε βάθος χρόνου. Ως συνέπεια, παραμένει επιτακτική η εύρεση λύσεων που θα ξεπεράσουν το εμπόδιο αυτό και θα συμβάλλουν στη διαχείριση του ζητήματος. Για την εμβάθυνση της συζήτησης σχετικά με την απόκριση στην Κλιματική Αλλαγή προηγείται η κατανόηση του ευρύτερου θεωρητικού της πλαισίου. Αρχικά, αναλύονται οι βασικές διαστάσεις του φαινομένου και του σχετικού θεσμικού πλαισίου. Διερευνώνται επίσης οι έννοιες των επικινδυνοτήτων και της τρωτότητας που συνδέονται άμεσα με το ζήτημα. Γίνεται ακόμα η αναγνώριση των στοιχειωδών κοινωνικών επιλογών για απάντηση στην Κλιματική Αλλαγή: πρόκειται για τις διαδικασίες του Περιορισμού (Μitigation) και της Προσαρμογής (Αdaptation), ενώ εξίσου σημαντική είναι η έννοια της Προσαρμοστικότητας (Resilience). Στη συνέχεια, μελετάται ο ρόλος του Αστικού Σχεδιασμού για την απόκριση στην Κλιματική Αλλαγή. Ακολουθεί η εστίαση στις τεχνικο-κατασκευαστικές παρεμβάσεις με τη στοχευμένη επιλογή οχτώ μελετών περίπτωσης από το διεθνή χώρο. Οι παρεμβάσεις αυτές αξιολογούνται βάσει κριτηρίων που διαμορφώνονται από τις παρατηρήσεις και τα ερωτήματα που προέκυψαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας και διατυπώνεται το απαραίτητο πλαίσιο για την ανάπτυξη κατάλληλων λύσεων προς τη διέξοδο από την Κλιματική Αλλαγή.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Τεχνικο-κατασκευαστικές παρεμβάσεις
Απόκριση.
Κλιματική Αλλαγή
Αστικός Σχεδιασμός
Βιωσιμότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-09-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.