Επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και στους γονείς τους σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες και εντοπισμός κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων που σχετίζονται με την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επιπολασμός παχυσαρκίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και στους γονείς τους σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες και εντοπισμός κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων που σχετίζονται με την παχυσαρκία στην προσχολική ηλικία

Μπίνου, Παναγιώτα Ι.

Εισαγωγή και σκοπός: Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής ήταν η μελέτη του επιπολασμού του υπέρβαρου/παχυσαρκίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και στους γονείς τους στην Ευρώπη, καθώς και ο εντοπισμός των κοινωνικοδημογραφικών παραγόντων, που σχετίζονται με το υπέρβαρο/ παχυσαρκία σε αυτή την ηλικία.Υλικό και μέθοδος: Στα πλαίσια συγχρονικής μελέτης μελετήθηκαν 7056 παιδιά ηλικίας 3,5-5,5 ετών και οι οικογένειές τους από έξι Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Πολωνία). Η μελέτη περιλάμβανε ανθρωπομετρικές μετρήσεις και αυτοδηλούμενα ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνονταν από τους γονείς/κηδεμόνες. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος Χ2 και πολυπαραγοντική ανάλυση λογιστικής παλινδρόμησης.Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός υπέρβαρου και παχυσαρκίας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που συμμετείχαν στη μελέτη βρέθηκε να είναι 11,3% και 3,2% αντίστοιχα. Η Ελλάδα παρουσίαζε στατιστικά σημαντικά υψηλότερο ποσοστό υπέρβαρου/παχυσαρκίας (20,6%) σε σύγκριση με τις άλλες πέντε Ευρωπαϊκές χώρες, (p<0,001). Συνολικά, τα κορίτσια βρέθηκαν να έχουν υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τα αγόρια (17,1% και 12,1%, αντίστοιχα, p<0,05). H λογιστική παλινδρόμηση έδειξε ότι τα παιδιά που κατοικούν στη Νότια ή Ανατολική Ευρώπη (ΣΛ:1,958, ΔΕ:1,603-2,392 και ΣΛ:1,603, ΔΕ:1,099-1,688, αντίστοιχα) ή των οποίων η μητέρα είχε ≤14 έτη εκπαίδευσης (ΣΛ:1,415, ΔΕ:1,217-1,647) ή των οποίων η μητέρα ή ο πατέρας ήταν υπέρβαρος/παχύσαρκος (ΣΛ:1,727, ΔΕ:1,479-2,017 και ΣΛ:1,712, ΔΕ:1,479-2,021, αντίστοιχα), παρουσίαζαν υψηλότερο κίνδυνο υπέρβαρου/παχυσαρκίας σε σύγκριση με εκείνα από τη Βόρεια Ευρώπη ή των οποίων η μητέρα είχε >14 έτη εκπαίδευσης ή οι γονείς ήταν νορμοβαρείς. Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός του υπέρβαρου/παχυσαρκίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας βρέθηκε να είναι υψηλός στην Ευρώπη και να συσχετίζεται με κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων, αλλά και με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία κατοικούν. Είναι σημαντικό να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν προγράμματα παρέμβασης για την πρόληψη της παχυσαρκίας στην προσχολική ηλικία, τα οποία θα εστιάζουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες
Υπέρβαρο
παιδιά προσχολικής ηλικίας
Ευρώπη
παχυσαρκία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.