Διερεύνηση των απόψεων τελειοφοίτων και αποφοίτων Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερεύνηση των απόψεων τελειοφοίτων και αποφοίτων Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Παπούλια, Ολυμπία Κ.

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των απόψεων των τελειοφοίτων και αποφοίτων φοιτητών Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης σχετικά με τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς τους άξονες της προετοιμασίας διδασκαλίας, υλοποίησης διδασκαλίας, συνεργασίας με αρμόδιους φορείς και αξιολόγησης του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση του ερωτηματολογίου διερευνήθηκαν οι γενικές εκτιμήσεις των τελειοφοίτων και αποφοίτων Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Πρακτική τους Άσκηση σχετικά με τους επιμέρους άξονες που την αποτελούν,όπως και η ύπαρξης συσχέτισης μετάξυ των επιμέρους αξόνων που απαρτίζουν την Πρακτική Άσκηση. Επίσης διερευνήθηκε η ύπαρξης στατιστικά σημαντικών διαφορών στις αντιλήψεις για τους προαναφερθέντες άξονες μεταξύ των τελειοφοίτων και αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με το Έτος Φοίτησης, το Πανεπιστήμιο φοίτησης και τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας,στην οποία συμμετείχαν 223 απόφοιτοι και τελειόφοιτοι φοιτητές Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης φάνηκε ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους με τους αρμόδιους φορείς, θεωρούν μέτρια την υποστήριξη από τον επόπτη Καθηγητή τους, αισθάνονται μέτρια έως αρκετά ικανοποιημένοι από την αποτίμηση της συμμετοχής τους σε αυτό, σε μέτριο προς μικρό βαθμό συναντούν διάφορα εμπόδια κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του και δίνουν αρκετά θετική αξιολόγηση στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης που συμμετείχαν.Ακόμα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων εντοπίζονται διαφορές ανάλογα με το Έτος φοίτησης,το Πανεπιστήμιο φοίτησης και με τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης και αναδεικνύονται σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των βασικών υπό μελέτη αξόνων της παρούσας έρευνας.\\\\\\\\\ ικανοποίηση από τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, την αποτίμηση της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και την αξιολόγηση του Προγράμματος αυτού. Επίσης, η αυξημένη διάρκεια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης επιδρά θετικά στην ικανοποίηση των αποφοίτων και τελειοφοίτων φοιτητών, από τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και από την αποτίμηση της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, καθώς και στη γενικότερη αξιολόγηση αυτού.Επιπροσθέτως, η καλύτερη προετοιμασία των διδασκαλιών, ο προσεκτικότερος σχεδιασμός τους και η αξιοποίηση διδακτικών μέσων και τεχνικών κατά την πραγματοποίησή τους σχετίζονται με αυξημένο βαθμό ικανοποίησης από τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, από τη διαδικασία αξιολόγησης και από την αποτίμηση της συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης και με θετικότερη αξιολόγηση του Προγράμματος στο σύνολό του.Τέλος, ο αυξημένος βαθμός ικανοποίησης από τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και η ύπαρξη υποστήριξης από τον επόπτη Καθηγητή σχετίζονται με θετικότερη αξιολόγηση του Προγράμματος από τους τελειόφοιτους και απόφοιτους φοιτητές, ενώ αντίθετα ο υψηλός βαθμός παρεμπόδισης από διάφορους παράγοντες σχετίζεται με αρνητικότερη αξιολόγηση του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης που έλαβαν μέρος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

τελειόφοιτοι - απόφοιτοι φοιτητές
α/βάθμια εκπαίδευση
Πρακτική Άσκηση
απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.