Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας της λεκάνης απορροής του ποταμού Αράχθου με την αξιοποίηση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας της λεκάνης απορροής του ποταμού Αράχθου με την αξιοποίηση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών

Χασαπίδη Μαυροειδή, Ευθαλία Ροζαλίντα Γ.-Θ.

Η πλημμύρα αποτελεί έναν εξαιρετικά επιζήμιο φυσικό κίνδυνο με αρνητικές συνέπειες τόσο για τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του, όσο και για το περιβάλλον. Περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλή συχνότητα και ένταση αυτού του φαινομένου χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και σύνταξης σχεδίων πρόληψης με αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων χωρικών κυρίως δεδομένων. Χαρακτηριστική περιοχή του ελλαδικού χώρου επιρρεπής στον πλημμυρικό κίνδυνο είναι η λεκάνη απορροής του ποταμού Άραχθου στο Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου με πιο πρόσφατο πλημμυρικό γεγονός αυτό του Φεβρουαρίου του 2015 που προκάλεσε σημαντικά προβλήματα τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο η συγκεκριμένη υδρογραφική λεκάνη να αποτελέσει την περιοχή μελέτης της παρούσας εργασίας. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας για την εκπόνηση ενός χάρτη πλημμυρικής επικινδυνότητας, ο οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις τοπικές αρχές για την καλύτερη πρόβλεψη- πρόληψη- διαχείριση των πλημμυρικών επεισοδίων.Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο την έρευνα για την επιλογή των παραγόντων πλημμυρικής επικινδυνότητας, ενώ σε δεύτερο και κυριότερο στάδιο την εύρεση της εξάρτησης των παραγόντων πλημμυρικής επικινδυνότητας ως προς τη συνολική επικινδυνότητα της εξεταζόμενης λεκάνης. Οι παράγοντες που επιλέχθηκαν είναι α) το υψόμετρο, β) οι μορφολογικές κλίσεις, γ) οι γεωλογικοί σχηματισμοί, δ) οι χρήσεις γης, ε) το μέσο ετήσιο ύψος βροχής, στ) η συγκέντρωση ροής και ζ) η κάθετη απόσταση από το υδρογραφικό δίκτυο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επαλήθευση
στάθμιση παραγόντων πλημμύρας
χάρτης επικινδυνότητας.
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.