Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την παιδαγωγική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την παιδαγωγική προσέγγιση

Καρρά, Κωνσταντίνα Λ.

Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να εξεταστεί η επίδραση διαφόρων παραγόντων αναφορικά με τη διδακτική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία. Η έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2017 με την συμμετοχή συνολικά 72 μόνιμων εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων που εδρεύουν σε διάφορες πόλεις της χώρας. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων, ήταν ένα σύντομο ηλεκτρονικό αυτό-συμπληρούμενο και ανώνυμο ερωτηματολόγιο μέσω φόρμας Google Docs. Τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι, ο εξοπλισμός της Σχολικής Μονάδας (p < 0.001), τα προσωπικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (p < 0.001) καθώς και οι στάσεις και αντιλήψεις τους (p < 0.001), αποτελούν παράγοντες με άμεση σχέση ως προς την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ. Επίσης βρέθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ συμφωνίας και διαφωνίας εκπαιδευτικών για 5 δηλώσεις σχετικά με τη Σχολική Μονάδα (p< 0.001, p=0,017, p=0,007, p< 0.001 και p=0,001). Σημειώνεται ότι βρέθηκε σημαντική επίδραση μεμονωμένων προσωπικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών στην χρήση των ΤΠΕ, όπως η ύπαρξη λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης (p=0,009) , οι ώρες χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών (p=0,001) καθώς και η χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εφαρμογών για προσωπική επιμόρφωση. Σημαντική επίσης επίδραση στη χρήση των ΤΠΕ έχουν οι αντιλήψεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά τα συνεργασία, αυτό-αποτελεσματικότητα και αυτοεκτίμηση. Τα αποτελέσματα που αφορούν στην επίδραση των προσωπικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών αποτελούν καινοτομία καθώς δεν έχουν διερευνηθεί ευρέως μέχρι σήμερα ενώ αυτά που αφορούν στις θετικές στάσεις και αντιλήψεις επιβεβαιώνουν την σημαντικότητά τους στην χρήση των ΤΠΕ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διαδίκτυο (Internet) στην εκπαίδευση
Διδασκαλία με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή
ΤΠΕ
Νέες Τεχνολογίες
Παιδαγωγικές αντιλήψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-10-30


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.