Ένα παρατηρητήριο ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τον Υμηττό: πρόταση περιβαλλοντικής διαχείρισης ενός περιαστικού ορεινού όγκου στο μέλλον μιας βιώσιμης ανάπτυξης της Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ένα παρατηρητήριο ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τον Υμηττό: πρόταση περιβαλλοντικής διαχείρισης ενός περιαστικού ορεινού όγκου στο μέλλον μιας βιώσιμης ανάπτυξης της Αθήνας

Βαρδάκα, Σταμάτα

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας που ακολουθεί είναι να παρουσιαστεί μια εφικτή πρόταση για την σύσταση και λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου για τον Υμηττό (Αττική Αθήνα Ελλάδα). Η κύρια λειτουργία του Παρατηρητήριου προτείνεται να είναι, η συνεχής καταγραφή και αποτίμηση των επιπτώσεων στη δασική χλωρίδα του Υμηττού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία δημιουργείται από ανθρωπογενείς πηγές στον Αθηναϊκό χώρο. Το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα είναι ευρέως γνωστό, έχει μελετηθεί και τεκμηριωθεί ως προς τα αίτια και εν μέρει τις επιπτώσεις του και έχει αντιμετωπισθεί ως πρόβλημα με πολλές και διαφορετικού χαρακτήρα προσπάθειες τα τελευταία περίπου 30 χρόνια. Παρ’ όλα αυτά παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα αν και πρέπει να αναγνωριστεί ότι κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί κυρίως ως προς τη μείωση της συγκέντρωσης ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Δεδομένης αφενός λοιπόν της σοβαρότητας ως προς τις επιπτώσεις, του προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα και της ευπαθούς φύσης των δασικών οικοσυστημάτων από την άλλη, η πρόταση για τη σύσταση και λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου για τον Υμηττό μπορεί να μοιάζει σχεδόν αυτονόητη. Αλλά αυτή η αναγκαιότητα έπρεπε να αποδειχθεί και να τεκμηριωθεί όπως εξ’ άλλου και το ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων του εν λόγω Παρατηρητηρίου που αυτή η εργασία προτείνει. Έτσι η διπλωματική εργασία που ακολουθεί έθεσε ως κύριο στόχο της πριν παρουσιάσει την πρόταση της για τη δομή και λειτουργία του Παρατηρητηρίου να αποδείξει και να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα για ένα τέτοιο Παρατηρητήριο. Η κύρια υπόθεση εργασίας αυτής της διπλωματικής είναι ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση που δημιουργείται και διαδίδεται από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας θα πρέπει να επηρεάζει κατά τρόπο βλαπτικό τη δασική χλωρίδα του Υμηττού ο οποίος βρίσκεται, αν και τυπολογικά ορίζεται ως ένα περιαστικό δάσος, σχεδόν μέσα στην πόλη καθώς απέχει μόνο 7,5 χλμ. από το κέντρο της και ο οικιστικός ιστός φτάνει ως τις υπώρειες του. Η διπλωματική εργασία που ακολουθεί οργανώνεται έτσι ώστε μαζί με την προσπάθεια της να θεμελιώσει την αναγκαιότητα για τη σύσταση και λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου για τον Υμηττό να επαληθεύσει και την κύρια υπόθεση εργασίας της.Το Παρατηρητήριο θα πρέπει επίσης να στοχεύει, προτείνεται, μεταξύ άλλων, και στην αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων της Αθήνας. Πρέπει επίσης μέσω του πεδίου των δραστηριοτήτων του να συμβάλει με ποικίλους τρόπους προς μια περιβαλλοντικά υγιή και βασισμένη στις αρχές και τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης ολοκληρωμένη διαχείριση του Υμηττού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Ατμοσφαιρική ρύπανση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
περιβαλλοντική προστασία
περιβαλλοντική διαχείριση
Sustainable development - Greece - Attica (Nome) - Athens
Περιβάλλον - Διαχείριση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αθήνα
Ατμοσφαιρική ρύπανση
Υμηττός
Environmental management - Greece - Attica (Nome) - Athens
Air - Pollution - Greece - Attica (Nome) - Athens

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.