Σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων νήσου Πάρου και Νάξου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων νήσου Πάρου και Νάξου

Μπάνου, Στυλιανή

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της διαχείρισης των Υδατικών Πόρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ και των ελληνικών νομοθετημάτων με τα οποία εναρμονίζεται η Οδηγία στην ελληνική νομοθεσία (Ν3199/2003, ΠΔ51/8-3-07).Η μεθοδολογία προσέγγισης περιλαμβάνει κυρίως τη διαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού και ως περιοχή εφαρμογής έχουν επιλεχθεί οι νήσοι Πάρος και Νάξος του Νομού Κυκλάδων.Για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, και ειδικά σε ελλειμματικές ή λιγότερο προβληματικές περιοχές έχουν πραγματοποιηθεί πλειάδα μελετών και ερευνών. Παρόλα αυτά ελάχιστες έχουν σκοπό την υλοποίηση κάποιας εκ των πολλών απαιτήσεων της Οδηγίας και ελάχιστες είναι αυτές στις οποίες πρωταρχικός στόχος είναι ένα σχέδιο διαχείρισης σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Συγκεκριμένα, η μόνη μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και συμφωνεί πλήρως με τις απαιτήσεις της Οδηγίας είναι η Πιλοτική Μελέτη στη Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Πηνειού Θεσσαλίας. Εντούτοις, αν και η εν λόγω πιλοτική μελέτη είναι από τα βασικότερα βήματα προς την υλοποίηση των προαναφερθέντων στόχων, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί πιστά (με τον ίδιο τρόπο) σε όλες τις περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Τροχοπέδη στην ολοκληρωτική εναρμόνιση του πιλοτικού σχεδίου αποτελούν οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι νησιώτικες περιοχές τόσο ως προς τα γεωμορφολογικά τους χαρακτηριστικά όσο και προς την αναπτυξιακή τους φυσιογνωμία.Στα κεφάλαια που ακολουθούν γίνεται αρχικά μια περιγραφή της περιοχής μελέτης με σκοπό την παρουσίαση των χαρακτηριστικών που κάνουν την περιοχή ιδιαίτερη και συνοψίζονται σε δύο βασικές κατευθύνσεις: την περιορισμένη προσφορά (υδατικοί πόροι) και την εκτεταμένη ζήτηση (συνεχώς αυξανόμενη τάση).Στη συνέχεια αφού παρατεθούν οι απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕK για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, γίνεται προσπάθεια προσέγγισης και εφαρμογής των απαιτήσεων αυτών στην περιοχή μελέτης.Συγκεκριμένα, αναλύεται ο τρόπος προσέγγισης μέσω των καθοδηγητικών κειμένων (συνοδευτικά – επεξηγηματικά κείμενα της Οδηγίας) και ερευνάται κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί, συνυπολογίζοντας τα διαθέσιμα δεδομένα, στα νησιά Πάρο και Νάξο. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ελλείψεις, αυτές εντοπίζονται και οι ενέργειες περιορίζονται στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας (εναρμονισμένη με τις ιδιαιτερότητες του χώρου) χωρίς να γίνεται εφαρμογή της στην περιοχή μελέτης.Την παρούσα εργασία συνοδεύουν επίσης και σχετικοί χάρτες οι οποίοι σκοπεύουν σε μια εποπτικότερη προσέγγιση του τρόπου αντιμετώπισης των απαιτήσεων της.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πάρος (Κυκλαδες) - Νερό - Διαχείριση
Νερό - Διαχείριση - Ελλάδα - Κυκλάδες (Νομός)
Naxos Island (Greece) - Water management
Νάξος
Watersheds
Πάρος
Paros Island (Greece) - Water - Management
Υδατικοί πόροι
διαχείριση
Λεκάνες απορροής
Water - Management - Greece - Cyclades (Nome)
Νάξος (Κυκλαδες) - Νερό - Διαχείριση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.