Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών των καταναλωτικών προϊόντων, με έμφαση στις συσκευασίες γάλακτος και χυμών και οι απόψεις των καταναλωτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών των καταναλωτικών προϊόντων, με έμφαση στις συσκευασίες γάλακτος και χυμών και οι απόψεις των καταναλωτών

Μωράκη, Κωνσταντίνα

Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση των καταναλωτικών προϊόντων αποτελούν τα κύρια συνθετικά στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται των διεθνών προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση.Τα νοικοκυριά κατέχουν ιδιαίτερα σημαντική θέση σε διάφορους τομείς της κατανάλωσης, όπως των τροφίμων και ποτών, της μετακίνησης, των ταξιδιών κ.λπ. Η οικιακή κατανάλωση διαφόρων προϊόντων προκαλεί πλήθος περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς υπεισέρχεται στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής τους. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι ποσοστό 40% κατά προσέγγιση των στερεών αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγεται από τα απόβλητα των συσκευασιών.Σε αυτή τη μελέτη, το κύριο σημείο ενδιαφέροντος είναι η παρουσίαση των τρεχουσών πρακτικών στην Ελλάδα, όσον αφορά τη βιώσιμη οικιακή κατανάλωση. Με σκοπό την εξέταση των απόψεων των Ελλήνων καταναλωτών, πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου δια μέσου ερωτηματολογίου. Σκοπός της έρευνας υπήρξε η αναγνώριση των στάσεων και των πρακτικών που ακολουθούν οι καταναλωτές στην Ελλάδα, σε σχέση με τη συσκευασία των οικιακών καταναλωτικών προϊόντων. Η Ελλάδα δημιούργησε πρόσφατα τόσο τη νομοθετική όσο και την τεχνική υποδομή της ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας. Ως εκ τούτου, η ενεργός συμμετοχή των νοικοκυριών αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα. Κατά την παρούσα έρευνα συμμετείχαν 200 καταναλωτές και ως περίπτωση μελέτης λήφθηκε η συσκευασία γάλακτος. Το πεδίο έρευνας προσανατολίσθηκε σε δύο πόλεις της Ελλάδας κατά τη διάρκεια των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2005. Η πρώτη πόλη ήταν η Αθήνα-πρωτεύουσα της χώρας και η δεύτερη ήταν η Καλαμάτα-μία πόλη της νότιας Ελλάδας. Τα κύρια αποτελέσματα αναλύονται και δημιουργούνται πίνακες συσχετίσεων βασισμένοι στο φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης και την περιοχή προέλευσης των ερωτηθέντων. Το κύριο εξαγώμενο της έρευνας εμφανίζει ευκρινώς αυξημένη την ανάγκη εκπαίδευσης των πολιτών, όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αγαθών καθημερινής κατανάλωσης. Η έμφαση στην αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη της ρύπανσης, εφόσον αυτό συνεπάγεται την αυτόβουλη κατεύθυνση των επιλογών και των προτιμήσεων των νοικοκυριών προς τη βιώσιμη κατανάλωση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Consumers
ρύπανση
Περιβάλλον
Συσκευασία - Περιβαλλοντικές απόψεις
Packaging - Environmental aspects
χυμοί
γάλα
Consumer goods
Καταναλωτές
Environment
Καταναλωτικά
συσκευασία
Αγαθά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.