Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας. Η περίπτωση του αγροτικού συνεταιρισμού γυναικών "Η Αρχόντισσα"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοCorporate identity design. Case study: the female agricultural cooperative "Archontissa" (EL)
Σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας. Η περίπτωση του αγροτικού συνεταιρισμού γυναικών "Η Αρχόντισσα" (EL)

Κυρίμη, Ευαγγελία
Kyrimi, Evangelia

aegean

In our time, the need for corporate identity is constantly gaining ground. Today, most of the brands focus on design and communication, as they are familiar with the impact these elements have on the market in the long run. At the same time, new needs are emerging and consumers appear to be more demanding than they were in the past. For brands that seek success, it is of the utmost importance to be studied and examined holistically, taking into account all those external and internal factors that affect their identity. The logo constitutes the hallmark of the brand whereas its packaging, the image communication means to the consumer. Studying and identifying the entirety of information a company uses to promote its product, as well as consumer demands and trends, we are led to the consumers’ satisfaction and simultaneously to the diversification of the brand. The purpose of the thesis is the re-design and the creation of corporate identity for a female agricultural cooperative, called Archontissa, that trades in the field of artisanal (handmade rural) traditional goods and is based at Palaia Roumata, Chania. The aim is, through solid scientific documentation and justification, to attempt a final design proposal, combining the very essence of corporate identity and brand, understanding consumer behavior, as well as packaging attributes, driven by the design that best serves the needs of the brand. Through this thesis and through examples of other competing brands, it is attempted to study the critical data and positive features of a corporate identity that is holistic and communicates successfully its image. It is attempted to identify the design trends as well as strategies, so as to approach and address the problem by proposing a solution, which will be evaluated according to whether it responds to the function of the cooperative.
Η ανάγκη για εταιρική ταυτότητα όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος στην εποχή μας. Σήμερα, οι περισσότερες επώνυμες μάρκες δίνουν αρκετή σημασία στον σχεδιασμό και στην επικοινωνία, καθώς γνωρίζουν τον αντίκτυπο που έχουν μακροπρόθεσμα στην αγορά. Ταυτόχρονα νέες ανάγκες εμφανίζονται συνεχώς και οι καταναλωτές αποκτούν πολύ περισσότερες απαιτήσεις από ότι είχαν στο παρελθόν. Οι μάρκες για να γίνουν επώνυμες πρέπει να μελετώνται ολιστικά και να λαμβάνονται υπόψη όλοι εκείνοι οι εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ταυτότητα τους. Ο λογότυπος αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα της μάρκας και η συσκευασία το μέσο επικοινωνίας της εικόνας στον καταναλωτή. Εξετάζοντας το σύνολο της πληροφορίας που θέλει να αναδείξει μια εταιρία για να προωθήσει το προϊόν της, τις απαιτήσεις των καταναλωτών και τις σύγχρονες τάσεις, οδηγούμαστε αφενός στην ικανοποίηση των καταναλωτών και αφετέρου στη διαφοροποίηση της μάρκας. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η επανασχεδίαση και η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για έναν γυναικείο αγροτικό συνεταιρισμό, με την επωνυμία “Η Αρχόντισσα”, που δραστηριοποιείται στον χώρο των χειροποίητων παραδοσιακών τροφίμων και έχει την έδρα του στα Παλαιά Ρούματα Χανίων. Στόχος είναι η επίτευξη μιας θεωρητικής τεκμηρίωσης της τελικής σχεδιαστικής πρότασης συνδυάζοντας την έννοια της εταιρικής ταυτότητας και της εταιρικής μάρκας, την κατανόηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή καθώς επίσης και όλων των στοιχείων που απαρτίζουν μια συσκευασία, με γνώμονα το βέλτιστο σχεδιασμό ενός brand. Γίνεται προσπάθεια, μέσα από την εργασία και μέσω παραδειγμάτων άλλων ανταγωνιστικών επωνυμιών, μελέτης των κρίσιμων στοιχείων και των θετικών χαρακτηριστικών μιας εταιρικής ταυτότητας που είναι ολιστική και επικοινωνεί επιτυχώς την εικόνα της. Επιχειρείται αναγνώριση των τάσεων στη σχεδίαση και στρατηγικών, ώστε να προσεγγιστεί το πρόβλημα και να γίνει μία πρόταση για τη λύση αυτού, η οποία στη συνέχεια θα αξιολογηθεί ανάλογα με το κατά πόσο ανταποκρίνεται στη λειτουργία του συνεταιρισμού.

masterThesis

Αγροτικοί συνεταιρισμοί (EL)
Corporate identity (EL)
Εταιρική ταυτότητα (EL)
Packaging (EL)
Λογότυπος (EL)
Visual identity (EL)
Συσκευασία (EL)
Οπτική ταυτότητα (EL)
Agricultural cooperatives (EL)


2017-02


2018-03-28T12:06:31Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.