Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων προσδιορισμού της εμπειρίας του χρήστη, με έμφαση στα συναισθήματα, για την ανατροφοδότηση της σχεδιαστικής διαδικασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοComparative evaluation methods for determining user experience, focusing on feelings, in order to gain feedback for the design process (EL)
Συγκριτική αξιολόγηση μεθόδων προσδιορισμού της εμπειρίας του χρήστη, με έμφαση στα συναισθήματα, για την ανατροφοδότηση της σχεδιαστικής διαδικασίας (EL)

Κασπαρίδου, Ευγενία

aegean

What is user experience and what parameters affect it? In the context of this diploma, criticism, selection and application of modern evaluation methods focusing on the user / digital system interaction and the generated experience, are made. By testing these methods and comparing the results, the aim is to demonstrate the possibilities and weaknesses of each and to propose a more complete design framework that will guide the designer during the design process.
Τι είναι η εμπειρία του χρήστη και ποιες παράμετροι την επηρεάζουν; Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής γίνεται κριτική καταγραφή, επιλογή και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης που επικεντρώνονται στην αλληλεπίδραση χρήστη/ψηφιακού συστήματος και την παραγόμενη εμπειρία. Μέσα από την δοκιμή των μεθόδων αυτών και την σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν, στόχος είναι να καταδειχθούν οι δυνατότητες και αδυναμίες κάθε μίας και στη συνέχεια να προταθεί ένα πληρέστερο σχεδιαστικό πλαίσιο το οποίο θα καθοδηγεί τον designer στη σχεδίαση.

masterThesis

Εμπειρία του χρήστη (EL)
Αξιολόγηση (EL)
Evaluation methods (EL)
Συναισθήματα (EL)
User experience (EL)
Emotions (EL)


2017-06-30


2018-03-28T12:06:47Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.