Εξέταση, ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων και ζητημάτων ασφάλειας κατά τον σχεδιασμό ρομπότ, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μέσο αλληλεπίδρασης σε θεραπευτικές προσεγγίσεις σε παιδιά με αυτισμό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξέταση, ανάλυση και εκτίμηση κινδύνων και ζητημάτων ασφάλειας κατά τον σχεδιασμό ρομπότ, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μέσο αλληλεπίδρασης σε θεραπευτικές προσεγγίσεις σε παιδιά με αυτισμό (EL)

Κατσάνης, Ηλίας

aegean

In recent years the implementation of robots in therapeutic interventions for children with neurodevelopmental disorders and particularly in children with autism spectrum disorders, has raised the interest of the robotic community as well as those who get involved in the field of knowledge of autism. The main goal of robots in these interventions is to develop and grow the social and emotional behavior of children through various activities that take place during the interaction between the child and the robot. However, the design of robots that used in interventions is varied and different. Thus, humanoid robots, robots in the form and shape of pets, robotic toys and more were designed and developed. The main advantage which encourage the use of robots, is that children with autism are more attracted to them than to other humans. despite that, the use and implementation of robots in interventions also involves certain risks which arise from their design phase. therefore, this Thesis aims to identify the risks arising from the use of robots in interventions for children with autism by designing and implementing a method for this purpose and creating design guidelines for the safety of children both from physical and psychological dangers.
Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή των ρομπότ σε θεραπευτικές παρεμβάσεις για παιδιά με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και πιο συγκεκριμένα σε παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της ρομποτικής κοινότητας αλλά και των ειδικών που ασχολούνται με το γνωστικό πεδίο του αυτισμού. ο βασικός στόχος των ρομπότ στις παρεμβάσεις αυτές είναι η ανάπτυξη της κοινωνικής και συναισθηματικής συμπεριφοράς των παιδιών μέσα από διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά την αλληλεπίδραση μεταξύ του παιδιού και του ρομπότ. ωστόσο ο σχεδιασμός των ρομπότ που χρησιμοποιούνται στις παρεμβάσεις είναι ποικίλος και διαφορετικός. έτσι σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν ανθρωποειδή ρομπότ, ρομπότ με την μορφή κατοικίδιων ζώων, ρομποτικά παιχνίδια κ.α. το βασικότερο πλεονέκτημα είναι ότι τα παιδιά με αυτισμό έλκονται περισσότερο με τα ρομπότ παρά με κάποιον άνθρωπο. παρ’ όλα αυτά, η χρήση και η εφαρμογή των ρομπότ στις παρεμβάσεις ενέχει και ορισμένους κινδύνους οι οποίοι ανακύπτουν από την φάση του σχεδιασμού τους. συνεπώς η παρούσα διπλωματική στοχεύει στην αναζήτηση των κινδύνων που προκύπτουν από την χρήση των ρομπότ στις παρεμβάσεις για παιδιά με αυτισμό μέσα από την σχεδίαση και την εφαρμογή μιας μεθόδου για το σκοπό αυτό και στην δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για τον σχεδιασμό ρομπότ με στόχο την ασφάλεια των παιδιών τόσο από φυσικούς όσο και από ψυχολογικούς κινδύνους.

masterThesis

Robot design (EL)
Σχεδιασμός ρομπότ (EL)
FMEA Technique (EL)
Τεχνική FMEA (EL)
Ρομπότ (EL)
Risk analysis (EL)
Robotics (EL)
Θεραπευτικές παρεμβάσεις (EL)
Design (EL)
Autism (EL)
Ανάλυση κινδύνων (EL)
Risk assessment (EL)
Σχεδίαση (EL)
Εκτίμηση κινδύνων (EL)
Therapeutic interventions (EL)
Αυτισμός (EL)


2019-02


2019-09-30T12:55:37Z

Σύρος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.