Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣχεδιασμός ενός τοπικού ΜΜΕ για τις Κυκλάδες (EL)
Designing local media in the Cyclades region (EL)

Φρέρης, Πέτρος

aegean

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μελέτη και τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου μέσου μαζικής επικοινωνίας που θα εδρεύει στη Σύρο και θα απευθύνεται στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων. Σκοπός είναι η υιοθέτηση καλών πρακτικών από άλλα μέσα της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και η εύρεση πρωτότυπων και καινοτόμων λύσεων για την ενημέρωση του κοινού μιας περιοχής που διαχρονικά χαρακτηρίζεται από έλλειμμα ενημέρωσης. Αρχικά η εργασία μελετά την επικοινωνία ως πράξη και ανθρώπινη ανάγκη και γίνεται μια περιγραφή της μαζικής επικοινωνίας και των ΜΜΕ. Αναζητούνται και μελετούνται αντίστοιχα παραδείγματα με δημοτικά και κοινωνικά ΜΜΕ σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου με σκοπό να υιοθετηθούν καλές πρακτικές. Μελετάται η γεωγραφική περιοχή αναφοράς, γίνεται μια περιγραφή της εξέλιξης των ΜΜΕ στην περιοχή αυτή και ιχνηλατείται η δυνατότητα σχεδιασμού και δημιουργίας σε αυτήν ενός ΜΜΕ διαφορετικού είδους, με συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και υποστήριξη της λειτουργίας του σε όλους τους τομείς. Στη συνέχεια σχεδιάζεται ο οργανισμός και το οργανόγραμμα της διοίκησής του και επιλέγονται τα νησιά και τα σημεία στα οποία θα έχει στούντιο. Κατόπιν υπολογίζεται πόσοι εργαζόμενοι θα είναι απαραίτητοι ώστε να λειτουργήσει ο οργανισμός και η απαιτούμενη υποδομή. Σε αυτό το σημείο υπολογίζονται και τα βασικά κόστη καθώς και πως θα εξασφαλιστούν οι πόροι λειτουργίας. Στο επόμενο σκέλος της εργασίας, γίνεται η μελέτη του προϊόντος (πλέον) αυτού από οικονομική, τεχνική και μαρκετινίστικη άποψη και έπειτα μελετάται το πως θα συμμετέχουν οι τοπικές κοινωνίες στο μέσο. Τέλος, παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής για την επικοινωνία και τα ΜΜΕ στις Κυκλάδες και αξιολογούνται τα αποτελέσματά της. Στο παράρτημα της εργασίας περιλαμβάνονται μία σειρά από λογότυπα, σήματα, άλλο υλικό που θα αποτελεί την οπτική ταυτότητα του ΜΜΕ και τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας.
This thesis deals with the study and design of a municipal media enterprise that will be based on the island of Syros and will address the wider region of the Cyclades. Through the adoption of good practices from other media organisations both in Greece and abroad, as well as by developing innovative solutions for informing the public of an area that is characterised by lack of information an innovative and context specific organization will be designed. In the initial chapters communication is analysed both as an act and human need, this analysis lead to a description of mass communication and media. Many examples of social, municipal and cooperative media in other countries in Europe and the world are analysed, in order to identify and adopt good practices. The geographic characteristics of the area are also studied, combined with a description of the evolution of media in this region. Finally, the possibility of designing and creating a media consortium within different parameters to traditional media with emphasis on the participation of the local community and support of its operation in all sectors. In next section, the organisation and the organisation chart of administration is designed. Also, the islands and the spatial separation of where studios will be formed is presented. Then, the organisation is broken down to its parts and questions such as “how many employees are going to be needed to operate the organisation and what kind of infrastructure is required” are answered. At this point, the basic costs are calculated as well as how the operating resources will be secured. In the next part of the thesis, the study of the product is studied by economic, technical and marketing point of view. Also, the way to maximaze participation within the local communities is studied. Finally, the research carried out in the context of this work on communication and media in the Cyclades is presented and the results are evaluated. The appendix contains a series of logos, labels, other material that will be the visual identity of the media and the analytical results of the research.

masterThesis

Δημοτικό ΜΜΕ (EL)
Κυκλάδες (EL)
ΜΜΕ (EL)
Σχεδιασμός (EL)


2018-07-03


2019-09-30T13:02:11Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.