Ανάλυση μεταβλητότητας τιμών μεταχειρισμένων πλοίων ξηρού χύδην φορτίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Ανάλυση μεταβλητότητας τιμών μεταχειρισμένων πλοίων ξηρού χύδην φορτίου (EL)

Μπολλάς, Σταμάτης

aegean

Η ναυτιλία αποτελεί έναν δυναμικό κλάδο της παγκόσμιας οικονομίας με υψηλή μεταβλητότητα. Κύριος χρηματοδοτικός πόρος του ναυτιλιακού κλάδου αποτελεί ο τραπεζικός κλάδος. Το τραπεζικό σύστημα είναι ένας σημαντικός πυλώνας της ναυτιλιακής αγοράς καθώς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό αποφάσεις σχετικά με επενδύσεις που πραγματοποιούνται με νεότευκτα ή μεταχειρισμένα πλοία. Όμως ο τομέας της ναυτιλίας περιγραφεται και από το φαινόμενο της κυκλικότητας κάτι το οποίο οι τράπεζες αδυνατούν να το αφομοιώσουν.Γενικά, οι τράπεζες τείνουν να χρηματοδοτούν ναυτιλιακές επιχειρήσεις σε περιόδους όπου ο Ναυτιλιακός κύκλος βρίσκεται σε περιόδους ανάκαμψης ενθαρύνοντας το φαινόμενο της αύξησης των τιμών των πλοίων. Το αντίθετο συμβαίνει σε περιόδους ύφεσης. Οι τράπεζες δεν προμυθοποιούνται να χρηματοδοτήσουν εξαγορές πλοίων όταν τα ναύλα βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα την πτώση των τιμών τους. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία Box-Jenkins, μελετάμε την ανάλυση μεταβλητότητας των τιμών των πλοίων ξηρού χύδην φορτιου με σκοπό να ερμηνεύσουμε εάν οι προηγούμενες τιμές επηρεάζουν την μεταβλητότητα της υπο εξέτασης χρονοσειράς.

masterThesis

Τιμές μεταχειρισμένων πλοίων (EL)
ARIMA (EL)
Box-Jenkins (EL)
Δεδομένα (EL)
GARCH (EL)
Ξηρό Χύδην Φορτίο (EL)


2019-07-01


2020-01-31T12:36:56Z

Χίος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.