Ο λαϊκός πολιτισμός σε συνδυασμό με τη χρήση νέων μέσων ως μέσο επικοινωνίας και προσέγγισης μαθητών με διαφορετική εθνικότητα και πολιτιστικό υπόβαθρο στη σύγχρονη τάξη του δημοτικού σχολείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ λαϊκός πολιτισμός σε συνδυασμό με τη χρήση νέων μέσων ως μέσο επικοινωνίας και προσέγγισης μαθητών με διαφορετική εθνικότητα και πολιτιστικό υπόβαθρο στη σύγχρονη τάξη του δημοτικού σχολείου (EL)

Λουτριώτη, Γεωργία

aegean

H τεχνολογική εξέλιξη της σύγχρονης εποχής έχει οδηγήσει στην ευρεία ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο χώρο της εκπαίδευσης. Η σωστή αξιοποίηση τους μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στη διδασκαλία των παιδιών και στη μάθηση τους. Στη συγκεκριμένη εργασία θα διερευνηθεί η συμβολή των ΤΠΕ και του λαϊκού πολιτισμού ως τρόπος προσέγγισης μαθητών με διαφορετική εθνικότητα και πολιτισμικό υπόβαθρο σε παιδιά δημοτικού σχολείου. Στόχος είναι να επιτευχθεί μία γόνιμη και εποικοδομητική προσέγγιση όλων των μαθητών/τριών που έχουν διαφορετική εθνικότητα και πολιτισμικό υπόβαθρο και να ξεπεραστεί ο φόβος της ετερότητας. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση σε πλήθος ερευνών που αναφέρονται στις Νέες Τεχνολογίες, στην παράδοση, στην ετερότητα και στον λαϊκό πολιτισμό. Δίνονται όλες οι απαραίτητες εννοιολογικές προσεγγίσεις και χτίζεται με αυτό τον τρόπο το θεωρητικό υπόβαθρο βάσει του οποίου σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο που αποτελεί και το βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων. Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν χρησιμοποιείται κυρίως η ποσοτική μέθοδος και ελάχιστα η ποιοτική μέθοδος ώστε να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα. Η ποσοτική μέθοδος αφορά την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί. Αυτή πραγματοποιήθηκε με στατιστική ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν. Η ποιοτική μέθοδος περιλαμβάνει την παρατήρηση του ερευνητική και τα πορίσματα από τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους μαθητές/ριες. Τα αποτελέσματα - συμπεράσματα που προέκυψαν επιβεβαιώνουν τα βιβλιογραφικά δεδομένα ως προς τη βιωματική μάθηση, τη συμβολή του λαϊκού πολιτισμού και των νέων μέσων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών.

masterThesis

θεωρίες μάθησης (EL)
folk culture (EL)
education (EL)
learning theories (EL)
ΤΠΕ (EL)
otherness (EL)
εκπαίδευση (EL)
ICT (EL)
tradition (EL)
ετερότητα (EL)
παράδοση (EL)
λαϊκός πολιτισμός (EL)


2020-01-22


2020-02-25T13:38:30Z

Ρόδος*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.