Οι επιδράσεις μίας διδακτικής-μαθησιακής ακολουθίας φυσικών επιστημών που υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό λογισμικό στα επιχειρήματα των μαθητών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ελλάνικος (Hellanicus)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Οι επιδράσεις μίας διδακτικής-μαθησιακής ακολουθίας φυσικών επιστημών που υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό λογισμικό στα επιχειρήματα των μαθητών (EL)

Μαστρογιωργάκη, Μελπομένη

aegean

Μολονότι η συγκρότηση επιχειρημάτων συνιστά βασικό στόχο της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες, η έρευνα που μελετά τη συμβολή διδακτικών παρεμβάσεων στην ποιότητα των επιχειρημάτων των μαθητών είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της συμβολής μίας διδακτικής-μαθησιακής ακολουθίας για το 2ο Νόμο του Newton, η οποία βασίζεται στην εποικοδομητική προσέγγιση για τη μάθηση με χρήση επιστημονικών πρακτικών και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Interactive Physics, στην ποιότητα των επιχειρημάτων των μαθητών της Α΄ τάξης του Λυκείου. Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (αναφορικά με την ποιότητα των επιχειρημάτων των μαθητών) αυτής της διδακτικής-μαθησιακής ακολουθίας και της διδακτικής παρέμβασης που βασίζεται στο σχολικό εγχειρίδιο με αξιοποίηση του ίδιου εκπαιδευτικού λογισμικού. Αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για το 2ο Νόμο του Newton που βασίστηκε στην εποικοδομητική προσέγγιση για τη μάθηση με χρήση επιστημονικών πρακτικών και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Interactive Physics, το οποίο εφαρμόστηκε σε 44 μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου (πειραματική ομάδα). Σε άλλους 38 μαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου (ομάδα ελέγχου) εφαρμόσθηκε παραδοσιακού τύπου διδασκαλία βασισμένη στο εκπαιδευτικό υλικό του σχολικού εγχειριδίου για το 2ο Νόμο του Newton με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Interactive Physics. Επιπλέον, συγκροτήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώθηκε από τους μαθητές των δύο ομάδων πριν και μετά τις διδασκαλίες. Τα δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν οι απαντήσεις (επιχειρήματα) των μαθητών στα ερωτηματολόγια. Τα συστατικά στοιχεία των επιχειρημάτων των μαθητών (ισχυρισμοί, αποδεικτικά στοιχεία, συλλογισμοί, αντικρούσεις) αναλύθηκαν με χρήση κλιμάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων ως προς τη δομή, το περιεχόμενο και τα γλωσσικά χαρακτηριστικά τους. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι η διδακτική-μαθησιακή ακολουθία συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των συστατικών στοιχείων των επιχειρημάτων των μαθητών. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η βελτίωση της ποιότητας των επιχειρημάτων των μαθητών στους οποίους εφαρμόστηκε η διδακτική-μαθησιακή ακολουθία που συγκροτήθηκε ήταν σημαντικά καλύτερη σε σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας των επιχειρημάτων των μαθητών στους οποίους εφαρμόστηκε η διδασκαλία που βασίστηκε στο σχολικό εγχειρίδιο. Ειδικότερα, προέκυψε ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας βελτιώθηκαν σημαντικά έναντι των μαθητών της ομάδας ελέγχου ως προς την επάρκεια της δομής και την καταλληλότητα του περιεχομένου των αποδεικτικών στοιχείων, των συλλογισμών και των αντικρούσεων των επιχειρημάτων, καθώς επίσης και ως προς την καταλληλότητα του περιεχομένου των ισχυρισμών και της χρήσης του λεξιλογίου των επιχειρημάτων που παρήγαγαν.

masterThesis

αποδεικτικά στοιχεία (EL)
argument (EL)
επιχείρημα (EL)
ισχυρισμός (EL)
evidence (EL)
επιστημονικές πρακτικές (EL)
reasoning (EL)
claim (EL)
rebuttal (EL)
συλλογισμός (EL)
αντίκρουση (EL)
practices (EL)


2018-01


2020-04-01T14:12:18Z

Ρόδος
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.