Η συμβολή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στο συμβολικό κεφάλαιο των εκπαιδευομένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ συμβολή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στο συμβολικό κεφάλαιο των εκπαιδευομένων (EL)
The contribution of the Second Chance Schools to the symbolic capital of learners (EN)

Ασημάκη, ΄Αννυ
Κυριαζοπούλου, Εύα
Βεργίδης, Δημήτρης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι προσδοκίες των εκπαιδευόμενων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), υπό την οπτική της ανταπόκρισης στους διακηρυγμένους στόχους του εκπαιδευτικού θεσμού, σε σχέση με τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, μετά την απόκτηση του «τίτλου» σπουδών τους. Η εργασία αξιοποιεί τις έννοιες του πεδίου, του θεσμοποιημένου κεφαλαίου και του συμβολικού κεφαλαίου από το θεωρητικό σχήμα του Pierre Bourdieu. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση 14 ημι-δομημένων συνεντεύξεων και η επεξεργασία τους με ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Τα ερευνητικά μας ευρήματα κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευόμενοι από τη μια πλευρά κατανοούν την αναγκαιότητα της πρόσκτησης του θεσμοποιημένου κεφαλαίου το οποίο θα τους εξασφαλίσει το δικαίωμα εισόδου στο πεδίο εργασίας και τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, από την άλλη πλευρά ωστόσο, φάνηκε ότι αντιμετωπίζουν τον τίτλο σπουδών ως ένα ανίσχυρο διακύβευμα για την πραγματοποίηση των προσδοκιών τους. Έτσι, επενδύουν στη μετατρεψιμότητα του θεσμοποιημένου κεφαλαίου τους σε συμβολικό κεφάλαιο, ευελπιστώντας ότι μπορεί εν δυνάμει, να τους αποφέρει κέρδη.   (EL)
The purpose of this study is to investigate the expectations of the learners in Second Chance School (S.C.S), in regard to the stated objectives of this type of school and in relation to the socio-economic benefits during the economic crisis in Greece, after their degree. The paper uses the concepts of the field of institutionalized  and symbolic capital from the theory of Pierre Bourdieu. The data were collected by using the technique of 14 semi-structured interviews and for their analysis it was applied a qualitative content analysis. Our research findings showed that the students consider the obtained school degree necessary but not sufficient to improve their economic and employment status. At the same time, they hope that its convertibility into symbolic capital, potentially, will bring them profits.  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ποιοτική έρευνα (EL)
Qualitative research (EN)

Εκπαίδευση Ενηλίκων (EL)
εκπαιδευτικό πεδίο (EL)
Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (EL)
οικονομική κρίση (EL)
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (EL)
θεσμοποιημένο κεφάλαιο (EL)
προσδοκίες ενηλίκων (EL)
economic crisis (EN)
Sociology of education (EN)
capital (EN)
field (EN)
Adults education (EN)
Second Chance Schools (EN)
adults’ expectations (EN)

Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (EL)
Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) / Democritus University of Thrace (EN)

Έρευνα στην Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2016-06-30


Ε.Π.Ε.Ε.Π. / Laboratory of Research in Pedagogy and Educational Practices (EL)

εκπαιδευόμενοι ΣΔΕ (EL)
Greece (EN)
learners of Second chance school (EN)

2241-7303
Έρευνα στην Εκπαίδευση; Vol 5, No 1 (2016); 76-89 (EL)
Hellenic Journal of Research in Education; Vol 5, No 1 (2016); 76-89 (EN)

Copyright (c) 2016 ΄Αννυ Ασημάκη, Εύα Κυριαζοπούλου, Δημήτρης Βεργίδης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.