Προβλήματα συγκλίσεως των άμεσων μεθόδων αριθμητικής επιλύσεως ιδιόμορφων ολοκληρωτικών εξισώσεων με πυρήνες τύπου Cauchy

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Νημερτής
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1982 (EL)
Problems of convergence of the direct methods of numerical solution of singular integral equations with Cauchy-type kernels
Προβλήματα συγκλίσεως των άμεσων μεθόδων αριθμητικής επιλύσεως ιδιόμορφων ολοκληρωτικών εξισώσεων με πυρήνες τύπου Cauchy

Ioakimidis, Nikolaos

Ιωακειμίδης, Νικόλαος

In this technical report, general directions are given for the proof of the convergence of four direct methods of numerical solution of real Cauchy-type singular integral equations on a finite open interval. The methods under consideration are (i) the Galerkin method, (ii) the collocation method, (iii) the quadrature–collocation method and (iv) the quadrature method. It is believed that the given directions can really be applied to the detailed and rigorous proof of the convergence of the aforementioned methods as well as of additional related or even more general methods.
Σε αυτήν την τεχνική αναφορά δίνονται γενικές κατευθύνσεις για την απόδειξη της συγκλίσεως τεσσάρων άμεσων μεθόδων αριθμητικής επιλύσεως πραγματικών ιδιόμορφων ολοκληρωτικών εξισώσεων τύπου Cauchy σε ένα πεπερασμένο ανοικτό διάστημα. Οι υπό εξέταση μέθοδοι είναι (i) η μέθοδος Galerkin, (ii) η μέθοδος του συντοπισμού (collocation), (iii) η μέθοδος αριθμητικής ολοκληρώσεως–συντοπισμού και (iv) η μέθοδος αριθμητικής ολοκληρώσεως. Πιστεύεται ότι οι κατευθύνσεις που δίνονται μπορούν πραγματικά να εφαρμοσθούν στη λεπτομερή και αυστηρή απόδειξη της συγκλίσεως των μεθόδων που προαναφέρθηκαν όπως επίσης και άλλων σχετικών ή ακόμη και γενικότερων μεθόδων.

Technical Report

Cauchy-type singular integral equations
Μέθοδος αριθμητικής ολοκληρώσεως–συντοπισμού
Quadrature–collocation method
Μέθοδος αριθμητικής ολοκληρώσεως
Μέθοδος Galerkin
Convergence
Quadrature method
Μέθοδος συντοπισμού
Άμεσες μέθοδοι
Αριθμητική επίλυση
Numerical solution
Ιδιόμορφες ολοκληρωτικές εξισώσεις τύπου Cauchy
Σύγκλιση
Galerkin method
Direct methods
Collocation method


Αγγλική γλώσσα

2018-02-13T11:26:50Z
1982-09-01
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.