Σχεδιασμός υπόσκαφων κατασκευών στη νήσο Κέα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Σχεδιασμός υπόσκαφων κατασκευών στη νήσο Κέα (EL)
Design of ertha sheltered constructions on Kea island (EN)

Αθανασιάδης, Ιάσων Γ. (EL)
Athanasiadis, Iason G. (EN)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών (EL)
Καλιαμπάκος, Δημήτριος (EL)
Μπενάρδος, Ανδρέας (EL)
Ρόζος, Δημήτριος (EL)

Ιάσωv Γ. Αθανασιάδης (EL)
Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για επέκταση των πόλεων και τα προβλήματα που τις πλήττουν, έχουν καταστήσει επιτακτική την ανάγκη υιοθέτησης λύσεων, που με σεβασμό προς το περιβάλλον, δημιουργούν μια νέα διέξοδο στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την υπόγεια επέκταση των πόλεων στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης και γενικότερα την αξιοποίηση του υπογείου χώρου και τη σύνδεση του με τον υπέργειο. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της ιδέας της μερικής υπόγειας κατοίκησης και των σημαντικών ωφελειών που ένα τέτοιο εγχείρημα συνεπάγεται. Επιπρόσθετα, επιχειρείται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα σημαντικά πλεονεκτήματα μίας υπόσκαφης κατοικίας έναντι μίας συμβατικής. Ο σκοπός αυτός της εργασίας επιτυγχάνεται μέσω του σχεδιασμού μίας υπόσκαφης εξοχικής κατοικίας στη νήσο Κέα η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας. Αυτή η υπόσκαφη κατοικία, η κατασκευή της οποίας είναι βασισμένη στη μέθοδο των πολλαπλών επιπέδων με σκοπό τη μεγιστοποίηση των διαθέσιμών χώρων, είναι τοποθετημένη σε πλαγιά. Η τοποθεσία αυτή χαρακτηρίζεται από μία σειρά ιδιοτήτων οι οποίες αποτέλεσαν κριτήρια για την επιλογή της. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι ο προσανατολισμός και η κλίση της πλαγιάς προσφέρουν τη δυνατότητα φυσικού φωτισμού και αερισμού σε όλους τους χώρους της υπόσκαφης κατοικίας. Η κατασκευή χαρακτηρίζεται από στοιχεία που τη συνδέουν με το περιβάλλον της, καθώς ενσωματώνονται στο σχεδιασμό στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του νησιού και της μορφολογίας του. Παράλληλα, ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της υποσκαφής κατοικίας καθιστά την εν λόγω κατασκευή σημείο αναφοράς της ευρύτερης περιοχής. (EL)
141 σ. (EL)
A variety of problems related to the development and expansion of urban cities, along with the constantly increasing needs of their inhabitants, have led to the search for innovative and environmentally friendly construction solution. The present project deals with the underground urban development, in agreement with the sustainability concept, with the exploitation of the area below the Earth surface and its connection with the over ground area. Moving on, this paper aims at promoting the idea of partial underground living and at pointing out the important benefits that derive from such an effort. In addition, the advantages of an earth-sheltered residence has in relation to a common shelter are highlighted. Therefore, the construction of an earth-sheltered, country-side, residence is proposed, which will be located on Kea island, with a capacity to host a four-member family. The above mentioned construction will be built on an inclined plot. The Cut and Cover construction method will be used during the construction process, allowing maximizing the utility of the available spaces within the earth-sheltered residence. The selection of Kea island, as the most suitable location for such an effort, has been made based on a number of criteria. Typically, we report that the orientation and inclination of the hill side of the plot offer the possibility of natural lighting and airing in the whole earth-sheltered residence. The construction is characterized by elements which relate to its environment as they are built in to the design (“culture”) of the island's traditional architecture and morphology. To conclude, the innovative design of the proposed earth-sheltered residence turns the residence into a reference point that characterizes the wider region (EN)

bachelorThesis

Υπόγειες κατασκευές (EL)
Υπόγειες κατοικίες (EL)
Σχεδιασμός υπόσκαφων κατασκευών (EL)
Κατασκευές στην Κέα (EL)
Σχεδιασμός υπόσκαφων κατοικιών (EL)
Constructions on Kea island (EN)
Underground residences (EN)
Earth sheltered residences (EN)
Underground leaving (EN)
Earth sheltered constructions (EN)
Design of earth sheltered residences (EN)
Underground houses (EN)


*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.