Εξοικείωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών με τις έννοιες της Ανοικτής Εκπαίδευσης και τη χρήση Ανοικτών λογισμικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Εξοικείωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών με τις έννοιες της Ανοικτής Εκπαίδευσης και τη χρήση Ανοικτών λογισμικών (EL)
Active teacher’s familiarization with the concepts of Open Education and the use of Open Software (EN)

Σοφός, Αλιβίζος Σπυρίδων
Ζερβού, Κυριακή Κωνσταντίνος

Ο χώρος της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις της εποχής και ενσωματώνει τη χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τις διδακτικές πρακτικές που ακολουθούν, χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο σαν εργαλείο συλλογής και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό με το οποίο ενδεχομένως δεν είναι εξοικειωμένοι είναι η έννοια της ανοικτότητας στην εκπαίδευση και η χρήση των ανοικτών εκπαιδευτικών λογισμικών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των γνώσεων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών ως προς την ανοικτή εκπαίδευση και τη χρήση των εργαλείων που προσφέρονται για την εξυπηρέτηση της έννοιας της ανοικτότητας. Επιλέχθηκε η επισκοπική έρευνα και το βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν το γραπτό ανώνυμο ερωτηματολόγιο. (EL)
Over the recent years, the field of education following the current trends of the modern age has incorporated the use of new technologies in both teaching and learning. Teachers in their effort to improve the teaching practices they follow, are increasingly using the internet as a collection tool of information and creation of teaching material. What one might not be familiar with is the concept of openness to education and the use of open educational software. The aim of this research was to explore the training needs of active teachers regarding open education and the use of the tools offered to serve the concept of openness. The episcopal research has been selected with basic tool of collecting data the anonymous questionnaire. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ερευνητική εργασία (EL)

Ανοικτά λογισμικά (EL)
Η έρευνα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (EL)
Ανοικτή Εκπαίδευση (EL)
Εκπαιδευτικοί (EL)
Open Software (EN)
Teachers (EN)
Open Education (EN)


Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ελληνική γλώσσα

2017-12-21


Hellenic Network of Open and Distance Education (EL)

2459-4210
Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση; Τόμ. 9, Αρ. 4Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης; 56-69 (EL)
International Conference in Open and Distance Learning; Τόμ. 9, Αρ. 4Α (2017): Ο Σχεδιασμός της Μάθησης; 56-69 (EN)

Copyright (c) 2017 Κυριακή Κωνσταντίνος Ζερβού, Αλιβίζος Σπυρίδων Σοφός (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.