Μοντέλα ζήτησης σε ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Μοντέλα ζήτησης σε ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης

Ζαβερδινός Κωνσταντίνος (EL)

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην πρόβλεψη της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα με χρήση μερικών μοντέλων ζήτησης. Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το site του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Αρχικά παρουσιάζεται η έννοια της ευρυζωνικότητας και η παρουσία της στην Ελλάδα. Γίνεται επίσης αναφορά στα διάφορα είδη ευρυζωνικών δικτύων, υπηρεσιών και τεχνολογιών που υπάρχουν στις μέρες μας. Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή και μελέτη των μοντέλων ζήτησης. Τέλος, γίνεται η εφαρμογή αυτών των μοντέλων διάχυσης και μια προσπάθεια πρόβλεψης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. (EL)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.