Σενάρια χρήσης τηλεϊατρικής για κινητά δίκτυα επόμενης γενιάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Σενάρια χρήσης τηλεϊατρικής για κινητά δίκτυα επόμενης γενιάς

Παπαγεωργίου Γεωργία (EL)

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται η ανάπτυξη του τομέα της Τηλεϊατρικής και η εξέλιξη του μέσα από την τεχνολογία του 5G. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και πως αυτές μπορούν να καλυφθούν με την συμβολή του 5G. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, σχεδιάστηκε αρχικά, η Βάση Δεδομένων για την διαχείριση των ιατρικών δεδομένων και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οι λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει ένα διαγνωστικό κέντρο. Επιπλέον, υλοποιήθηκε η εφαρμογή για κινητές συσκευές με σκοπό την προβολή και διαχείριση των εξετάσεων από τους ασθενείς. Στη συνέχεια περιγράφονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής, γίνεται επιπλέον μια γενική περιγραφή της εφαρμογής και της Βάσης Δεδομένων που υλοποιήθηκαν και τέλος αναλύονται εκτενώς οι λειτουργίες που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε κατηγορία χρηστών. (EL)
Τhis thesis studies the development of Telemedicine and evolution through the 5G technology. Presents the needs of modern society and how they can be covered by the contribution of 5G. As part of this work, originally planned the database for the management of medical database and then developed functions that can be performed by a diagnostic center. In addition, the Ideas to view and manage the examinations of the patientshave been implemented .In conclusion, described the technologies used to implement the application, a general description of the application and the database implemented and finally extensively analyzed the functions can perform every class of users. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2016

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.