Στατιστική ανάλυση σε fMRI δεδομένα: εφαρμογή και ανάλυση της μεθόδου ICA

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2015 (EL)

Στατιστική ανάλυση σε fMRI δεδομένα: εφαρμογή και ανάλυση της μεθόδου ICA

Σβίγκος Αθανάσιος (EL)
Αγρανιώτης Δημήτριος (EL)

Η παρουσία πτυχιακή εργασία ασχολείται με μια κλασική μέθοδο ανάλυσης της εγκεφαλικής δραστηριότητας του ανθρώπου, τη Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (fMRI). Δύο βασικές μέθοδοι ανάλυσης των fMRI δεδομένων είναι το Γενικό Γραμμικό Μοντέλο (GLM) και η Ανάλυση Ανεξάρτητων Συνιστωσών (ICA). Αρχικά, γίνεται η αναλυτική παρουσίαση αυτών των μεθόδων. Η προσοχή εστιάζεται στη μέθοδο ICA, και ακόμη περισσότερο στο ομαδικό επίπεδο, όπου η ανάλυση απαιτεί επιπλέον προσοχή. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τις δύο μεθόδους, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που υπάρχουν. Επιπλέον, γίνεται μια ανάλυση σε δεδομένα fMRI με ομιλία προκειμένου να εντοπιστούν ορισμένες μορφές ψευδενδείξεων. (EL)
The current thesis deals with a classic method to analyze the human brain activity, the functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). Two key methods for fMRI data analysis are the General Linear Model (GLM) and the Independent Component Analysis (ICA). Initially, there is a detailed presentation of these methods. The attention is focused on the ICA method, and even more, at the group level, where the analysis requires extra caution. Then, the results, the difficulties and the problems for each method are presented. Furthermore, there is an analysis in fMRI data with speech, in order to identify certain types of activation artifacts. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)


Ελληνική γλώσσα

2015





*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.