Κατάκτηση των συνθέτων της Ελληνικής από παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Κατάκτηση των συνθέτων της Ελληνικής από παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Παπαγιαννάκη Πέγκυ (EL)
Papagiannaki Peggy (EN)

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της κατάκτησης των ονοματικών συνθέτων με δομή ουσιαστικό + ουσιαστικό από ελληνόφωνα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) και από παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή (ΕΓΔ). Συγκεκριμένα, επιχειρείται η ανίχνευση διαφορών ανάμεσα στις παραπάνω ομάδες. Επιδιώκεται, ακόμη, ο προσδιορισμός των λαθών αυτών των παιδιών, ο οποίος θα συμβάλλει σε περαιτέρω σκιαγράφηση του προφίλ τους. Για την επίτευξη των παραπάνω, χορηγήθηκε μία δοκιμασία παραγωγής σύνθετων λέξεων στην οποία έλαβαν μέρος 6 παιδιά με ΕΓΔ (Μ.Ο.= 5;3 ετών) και 12 παιδιά τυπικής ανάπτυξης, χωρισμένα σε 2 υποομάδες: (α) μία υποομάδα 6 παιδιών αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας (Μ.Ο.= 5;2 ετών) και (β) μία υποομάδα 6 παιδιών αντίστοιχης γλωσσικής ηλικίας (Μ.Ο.= 3;9 ετών). Τα ευρήματα κατέδειξαν ότι τα παιδιά ΤΑ έχουν μεγαλύτερη ικανότητα στον σχηματισμό σύνθετων δομών σε σχέση τα παιδιά με ΕΓΔ. Ωστόσο, όπως και τα παιδιά με ΕΓΔ αντιμετωπίζουν αδυναμίες σε συγκεκριμένους γραμματικοσυντακτικούς κανόνες, όπως τη σωστή τοποθέτηση των συστατικών των συνθέτων. Η έρευνα αυτή φιλοδοξεί ουσιαστικά να εμπλουτίσει τις γνώσεις σχετικά με την κατάκτηση της διαδικασίας της σύνθεσης, ειδικά σε ό,τι αφορά την ελληνική γλώσσα, που δεν έχει τύχει, έως σήμερα, ενδελεχούς κάλυψης από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. (EL)
The purpose of this thesis is the study of the acquisition of nominal compounds of the type noun + noun by Greek-speaking typically developing (TD) children and children with specific language impairment (SLI). Specifically, this thesis examines the detection of discrepancies between the groups above. Moreover, it attempts to determine the errors observed in their productions in order to contribute to a better understanding of their profile. In order to achieve the goals as mentioned above, a compounds production task was given to 6 children with SLI (mean age 5;3) and to 12 typically developing children, divided into 2 subgroups: (a) a subgroup of 6 chronological age matched children (mean age 5;2) and (b) a subgroup of 6 language age matched children (mean age 3;9). The findings suggested that the TD children perform better as far as the structuring of compounds is concerned in comparison to children with SLI. Nevertheless, the former, just like the latter, face difficulties upon certain grammatical and syntactic rules, like the correct ordering of the compounds’ constituents. The current research virtually aspires to enrich our knowledge as far as the acquisition of compounding, particularly in relevance to the Greek language, which until now has not been thoroughly investigated by the existing literature. (EN)

born_digital_postgraduate_thesis
Διπλωματική Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Γλώσσα – Λογοτεχνία (EL)
Language – Literature (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.