Η κατάκτηση της Συμφωνίας Υποκειμένου-Ρήματος στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η κατάκτηση της Συμφωνίας Υποκειμένου-Ρήματος στην Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης

Κωστελέτου-Κασσωτάκη Αλεξάνδρα (EL)
Kosteletou-Kassotaki Alexandra (EN)

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη της παραγωγής και της κατανόησης της Συμφωνίας Υ-Ρ σε παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, μέσω μιας δοκιμασίας παραγωγής και μιας δοκιμασίας κατανόησης. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα με ΕΓΔ έχουν μέση ηλικία 6,3 έτη και η επίδοσή τους συγκρίνεται με δύο ομάδες παιδιών τυπικής ανάπτυξης, η μία αποτελούμενη από παιδιά αντίστοιχης χρονολογικής ηλικίας (μέση ηλικία 6,1 έτη) και η δεύτερη αποτελούμενη από παιδιά αντίστοιχης γλωσσικής ηλικίας (μέση ηλικία 5,2 έτη). Η δοκιμασία παραγωγής είναι μια δοκιμασία εκμαίευσης, αποτελούμενη από 72 προτάσεις και η δοκιμασία κατανόησης περιλαμβάνει 80 προτάσεις κρίσης γραμματικότητας. Συνολικά, η διαφορά ανάμεσα στις επιδόσεις των τριών ομάδων συμμετεχόντων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές ούτε στην παραγωγή ούτε στην κατανόηση (για τη δοκιμασία κρίσης γραμματικότητας, F (2, 15) = 1.896, p = 0.184). Τα αποτελέσματα της μελέτης μας είναι δυνατό να εξηγηθούν μέσω της άποψης του Leonard, ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΕΓΔ μπορούν να εντοπιστούν στα σημεία εκείνα της γλώσσας που δυσκολεύουν και τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Leonard, 2014). Τα ελληνόφωνα παιδιά τυπικής ανάπτυξης φαίνεται να κατακτούν τη Συμφωνία Υ-Ρ σχετικά νωρίς κατά τη διαδικασία γλωσσικής κατάκτησης, οπότε δεν αναμένεται τα παιδιά με ΕΓΔ να παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην πλευρά αυτή της γλώσσας (Βαρλοκώστα, 2017). Ωστόσο, στη μελέτη μας παρατηρήθηκε μια αναντιστοιχία ανάμεσα στις επιδόσεις στην παραγωγή και την κατανόηση της Συμφωνίας Υ-Ρ, υπέρ της παραγωγής, η οποία θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι κρίσεις γραμματικότητας απαιτούν μεταγλωσσικές ικανότητες. Συμπερασματικά, η Συμφωνία Υ-Ρ στην παραγωγή και την κατανόηση δεν φαίνεται να προκαλεί δυσκολίες στα ελληνόφωνα παιδιά με ΕΓΔ. (EL)
The present study examines the production and comprehension of S-V agreement in Greek SLI children through an elicitation task and a grammaticality judgment task. Three groups of children participated in the study: 6 children with SLI (mean age 6;3); 6 typically developing (TD) children (mean age 5;2) matched on language ability (LA) to the SLI group; 6 TD children (mean age 6;1) matched on chronological age (CA) to the SLI group. Testing S-V production comprised an act-out elicitation task consisting of 72 sentences. S-V agreement comprehension was examined through a Grammaticality Judgment Task, consisting of 80 experimental sentences. Overall the performance of the SLI group in both S-V agreement production and comprehension tasks was not significantly lower than the performance of the two TD groups [for the Grammaticality Judgment Task, F (2, 15) = 1.896, p = 0.184]. Our findings could be accounted for by Leonard’s viewpoint (2014), that the difficulties SLI children face could be located at the linguistic areas, which cause difficulties to the typically developing children. Typically developing Greek children seem to acquire S-V agreement relatively early in the language acquisition process, therefore it is not expected for SLI children to show impairments in this field (Varlokosta, 2017). However, a dissociation between S-V agreement production and comprehension, in favor of production, was observed in our results, a finding that could be attributed to the metalinguistic skills, required in a grammaticality judgment. In conclusion, the results indicate that Greek SLI children do not face particular difficulties in the production and comprehension of S-V agreement. (EN)

born_digital_postgraduate_thesis
Διπλωματική Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Γλώσσα – Λογοτεχνία (EL)
Language – Literature (EN)


Ελληνική γλώσσα

2017

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.