«Φυσική Δραστηριότητα, Επιτελικές Λειτουργίες και Κινητική Επιδεξιότητα Παιδιών που Ασχολούνται με την Αντισφαίριση»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

«Φυσική Δραστηριότητα, Επιτελικές Λειτουργίες και Κινητική Επιδεξιότητα Παιδιών που Ασχολούνται με την Αντισφαίριση»

ΖΑΧΑΡΟΥ-ΟΤΑΠΑΣΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (EL)
ZACHAROU-OTAPASIDOU CHRYSANTHI (EN)

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της φυσικής δραστηριότητας (ΦΔ), της κινητικής επιδεξιότητας (ΚΕ) και των επιτελικών λειτουργιών (ΕΛ) σε παιδιά σχολικής ηλικίας (8-12 ετών) που ασχολούνται με την Αντισφαίριση. Στην έρευνα συμμετείχαν 33 παιδιά (18 αγόρια, 15 κορίτσια) από δύο ομίλους Αντισφαίρισης της Αττικής, που είχαν τουλάχιστον έναν χρόνο αθλητικής εμπειρίας. Για την καταγραφή της ΦΔ χρησιμοποιήθηκαν βηματόμετρα Omron HJ-720IT. Η αξιολόγηση της ΚΕ πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency, Second Edition- Short Form (BOT-2SF; Bruininks & Bruininks, 2005). Από τις ΕΛ μετρήθηκε ο ανασταλτικός έλεγχος (ΑΕ) με τη χρήση της δοκιμασίας Attention Network Test (ANT; Fan, Mc Candliss, Sommer, Raz, & Posner 2002· Fan, Mc Candliss, Fossella, Flombaum, & Posner, 2005), η μνήμη εργασίας (ΜΕ) μέσω της δοκιμασίας Digits Backwards, από τη δέσμη Working Memory Test Battery for Children (Pickering & Gathercole, 2001), και η γνωστική ευελιξία (ΓΕ) με τη δοκιμασία “How many – What number” (Cepeda, Cepeda, & Kramer, 2000). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ηλικία συνδέθηκε στατιστικά σημαντικά με την ΚΕ, την ΓΕ και τον ΑΕ, ενώ δεν συνδέθηκε με τη ΦΔ και την ΜΕ των συμμετεχόντων. Επίσης, δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ ΦΔ και ΕΛ, ούτε μεταξύ ΦΔ και ΚΕ, ωστόσο, στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση, βρέθηκε μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας στη δέσμη ΒΟΤ-2SF και της ΓΕ στη δοκιμασία «SwitchRT» και θετική σχέση μεταξύ της συνολικής βαθμολογίας στη δέσμη ΒΟΤ-2SF και του ΑΕ στη δοκιμασία «ACC στις ασύμβατες συνθήκες». Τέλος, δεν παρατηρήθηκε κάποια συσχέτιση μεταξύ των χρόνων ενασχόλησης με την Αντισφαίριση και των ΕΛ. Συνοψίζοντας, η παρούσα έρευνα καταδεικνύει τα οφέλη που έχει η συμμετοχή στον αθλητισμό, γενικότερα, και στην Αντισφαίριση, ειδικότερα, σε παράγοντες που είναι σημαντικοί για τη ζωή του ανθρώπου και προάγουν τη σωματική και γνωστική του ανάπτυξη, όπως είναι η ΦΔ, η ΚΕ και οι ΕΛ. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα χρειάζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ των παραγόντων αυτών. (EL)
ΟΧΙ (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.