Διερεύνηση των μεταβολών της αιμόστασης στα νεογνά με σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας με την χρήση της θρομβοελαστομετρίας (ΤΕΜ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Διερεύνηση των μεταβολών της αιμόστασης στα νεογνά με σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας με την χρήση της θρομβοελαστομετρίας (ΤΕΜ)

Κατσάρας Γεώργιος (EL)
Katsaras Georgios (EN)

Εισαγωγή: Εκτός από την ενεργοποίηση του καταρράκτη της φλεγμονής, το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (ΣΑΔ) αποτελεί πιθανό ενεργοποιητή του μηχανισμού της πήξης. Παρόλο που το ΣΑΔ έχει βρεθεί ότι ενεργοποιεί την ενδοαγγειακή πήξη και προκαλεί διαταραχές στην ινωδόλυση, λίγες μελέτες έχουν ερευνήσει αυτό το ζήτημα. Επιπλέον, τα αυξημένα επίπεδα θρομβίνης/ αντιθρομβίνης III (TAT) και η μειωμένη δραστηριότητα αντιθρομβίνης III (ΑΤ) που παρατηρούνται σε νεογνά με ΣΑΔ έχουν συσχετιστεί με τη σοβαρότητα της νόσου. Αντίθετα, μια πιο πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το AT δεν επηρεάστηκε από το ΣΑΔ. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η θεραπεία με επιφανειοδραστικό παράγοντα, από την έναρξή της, μείωσε τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της νόσου και άλλαξε την πορεία της μετά τη δεκαετία του '80. Επί του παρόντος, η εμφάνιση του "αλεσμένου γυαλιού" με αεροβρογχόγραμμα και υπο-αερισμό στην ακτινογραφία θώρακος σπάνια παρατηρείται. Παρά την αλλαγή της νόσου τις τελευταίες δεκαετίες, το ΣΑΔ εξακολουθεί να αξίζει να διερευνηθεί ως πιθανός μεταγεννητικός παράγοντας κινδύνου για αιμορραγικά και θρομβοεμβολικά επεισόδια Σκοπός: Σκοπός μας ήταν να αξιολογήσουμε το αιμοστατικό προφίλ των νεογνών με ΣΑΔ χρησιμοποιώντας την περιστροφική θρομβοελαστομετρία (ROTEM). Μέθοδοι και Υλικά: Διενεργήσαμε μια μελέτη παρατήρησης από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Νοέμβριο του 2020 στη ΜΕΝΝ του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων». Συμπεριλήφθηκαν πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά με ΣΑΔ που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΝΝ και πραγματοποιήθηκαν δοκιμασίες EXTEM (εξωγενής οδός που ενεργοποιείται από ιστικό παράγοντα), INTEM (ενδογενής οδός που ενεργοποιείται με ελλαγικό οξύ) και FIBTEM (με αναστολέα αιμοπεταλίων κυτοχαλασίνη D). Αποτελέσματα: Ένα υποπηκτικό προφίλ σημειώθηκε σε νεογνά με ΣΑΔ σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου, εκφραζόμενο ως σημαντική παράταση του EXTEM CT (χρόνος πήξης) και CFT (χρόνος σχηματισμού θρόμβου), καθώς και χαμηλότερα EXTEM A10 (εύρος στα 10 λεπτά), MCF (μέγιστη σταθερότητα θρόμβου), και LI60 (δείκτης λύσης στα 60’). Επιπλέον, η παράταση του INTEM CFT και FIBTEM CT και η μείωση των INTEM και FIBTEM A10 και MCF βρέθηκαν σε νεογνά με RDS. Η πολυπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση έδειξε ότι το ΣΑΔ είναι ένας ανεξάρτητος παράγοντας για τις αναβρεθείσες μεταβολές στις μεταβλητές της ROTEM. Συμπεράσματα: Το ΣΑΔ σχετίζεται με υποπηκτικό προφίλ και υπερ-ινωδολυτική δυναμική σε σύγκριση με υγιή νεογνά. Μεγαλύτερες μελέτες είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό του ρόλου της ROTEM στη διάγνωση και τη διαχείριση των διαταραχών πήξης σε νεογνά με ΣΑΔ. (EL)
Introduction: Apart from the activation of the inflammation cascade, respiratory distress syndrome (RDS) is a possible trigger of a coagulative state. Even though RDS has been found to activate intravascular coagulation and cause abnormalities in fibrinolysis, few studies have addressed this issue. What is more, the elevated thrombin/ antithrombin III (TAT) complexes and reduced antithrombin III (AT) activity seen in neonates with RDS have been correlated with the severity of the disease. On the contrary, a more recent study showed that AT was not affected by RDS. This may be due to the fact that the surfactant therapy, since its initiation, decreased the incidence and severity of the disease and changed its course after the 80’s. Currently, the “ground glass” appearance with air bronchogram and hypo-aeration are rarely seen. Despite the change of the disease the past decades, RDS remains a worth exploring postnatal risk factor for bleeding and thromboembolic events Aim: We aimed to evaluate the hemostatic profile of neonates with RDS using rotational thromboelastometry (ROTEM). Methods and Materials: An observational study was conducted from November 2018 to November 2020 in the NICU of General Hospital of Nikaia “Aghios Panteleimon”. Preterm and term neonates with RDS hospitalized in the NICU were included and EXTEM (tissue factor-triggered extrinsic pathway), INTEM (ellagic acid activated intrinsic pathway), and FIBTEM (with platelet inhibitor cytochalasin D) assays were performed at the onset of the disease. Results: A hypocoagulable profile was noted in neonates with RDS compared to controls, expressed as significant prolongation of EXTEM CT (clotting time) and CFT (clot formation time), lower EXTEM A10 (amplitude at 10 minutes), MCF (maximum clot firmness), and LI60 (lysis index). Furthermore, prolongation of INTEM CFT and FIBTEM CT, and decreased INTEM and FIBTEM A10 and MCF were found in neonates with RDS. Multivariable logistic regression analysis showed that RDS is an independent factor for the recorded alterations in ROTEM variables. Conclusions: RDS is associated with hypocoagulable profile and hyperfibrinolytic potential compared to healthy neonates. More and larger studies are necessary to determine the role of ROTEM analysis in the diagnosis and management of coagulation derangements in neonates with RDS. (EN)

born_digital_thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Επιστήμες Υγείας (EL)
Health Sciences (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.