Συσχέτιση της σωματικής δραστηριότητας με την αγγειακή υγεία κατα την περι και μετεμμηνοπαυσιακή ηλικία.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Συσχέτιση της σωματικής δραστηριότητας με την αγγειακή υγεία κατα την περι και μετεμμηνοπαυσιακή ηλικία.

Τσόλτος Νικόλαος (EL)
Tsoltos Nikolaos (EN)

Εισαγωγή: Η επίδραση της άσκησης, ως μέσο πρόληψης, στον έλεγχο της εξέλιξης της καρδιαγγειακής νόσου στην μέση ηλικία παραμένει υπό εξέταση. Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η επίδραση διαφόρων επιπέδων έντασης της φυσικής δραστηριότητας στο μεταβολικό και αγγειακό προφίλ σε υγιείς μετ εμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Υλικό και Μέθοδος: Στη μελέτη αυτή συμπεριλήφθηκαν συνολικά 625 υγιής μετ εμμηνοπαυσιακές γυναίκες (μέση ηλικία 57.7±7.6 έτη) οι οποίες εξετάστηκαν στο τμήμα Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης του Αρεταιείου Νοσοκομείου, . Εκτός από τον καθιερωμένο έλεγχο, δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο, the short IPAQ questionnaire, για την εκτίμηση της φυσικής δραστηριότητας. Η ενεργειακή δαπάνη υπολογίστηκε από τα μεταβολικά ισοδύναμα (MET) ώρες ανά εβδομάδα. Η ταχύτητα σφυγμικού κύματος (PWV) θεωρήθηκε δείκτης αρτηριακής σκληρίας. Το πάχος του έσω μέσου χιτώνα του αγγειακού τοιχώματος (Intima-media thickness -ΙΜΤ) σε δεξιά και αριστερή καρωτιδική αρτηρία, καρωτιδικό βολβού και έσω καρωτίδα καθώς και η συνδυαστική καρωτιδική IMT εκτιμήθηκαν με μη παρεμβατικές υπερηχογραφικές μεθόδους. Αποτελέσματα: Οι μέσες τιμές της PWV μειωθήκαν γραμμικά με την αύξηση της έντασης της φυσικής δραστηριότητας(κατηγορίες της φυσικής δραστηριότητας: καθιστική, περπάτημα, μέτρια, έντονη δραστηριότητα: 9.07±1.22m/s, 9.12±1.72m/s, 8.47±1.31m/s, 7.94±0.40m/s, ANOVA p για γραμμική τάση 0.003). Στις φυσιολογικές σε βάρος μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες οι τιμές PWV σχετίζονται με : i) τον συνολικό αριθμό των METs (β-συντελεστής = -0.261, p=0.002) και ii) με τον αριθμό των METs σε μέτρια ένταση (β-συντελεστής = -0.192, p=0.025) καθώς και με την ηλικία και τη συστολική αρτηριακή πίεση. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της έντασης της φυσικής δραστηριότητας και της αρτηριακής σκληρίας στην ομάδα των παχύσαρκων-υπέρβαρων γυναικών. Συμπεράσματα: Η φυσική δραστηριότητα σχετίζεται αρνητικά με την αρτηριακή σκληρία στις μετ εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με φυσιολογικό βάρος. Η συσχέτιση αυτή δεν έφτασε τα επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας σε γυναίκες υπέρβαρες ή παχύσαρκες (EL)
Background: The impact of physical exercise, as preventative measure, to control the progression of cardiovascular disease in midlife remains under investigation. Scope: We aimed to investigate the effect of different levels of intensity of physical activity on metabolic and vascular profile in healthy postmenopausal women. Material and Methods: A total of 625 healthy postmenopausal women (mean age 57.7 ± 7.6 years) were evaluated using the short IPAQ questionnaire for quantification of physical activity. The energy expenditure was estimated in metabolic equivalent of energy (MET) hours per week. Pulse wave velocity (PWV) was measured as an index of arterial stiffness. Intima-media thickness of both right and left common carotid artery, carotid bulb and internal carotid artery and combined carotid IMT were also assessed by non-invasive and well validated methods. Results: Mean values of PWV decreased linearly with increasing intensity of physical activity (classes of physical activity: sedentary vs walking vs moderate vs vigorous activity: 9.07±1.22m/s vs 9.12±1.72m/s vs 8.47±1.31m/s vs 7.94±0.40m/s, ANOVA p for linear trend 0.003). In non-obese postmenopausal women, PWV values associated with: i) the total number of METs (b-coefficient = -0.261, p=0.002) as well as with SBP; ii) with the number of moderate METs (b-coefficient = -0.192, p=0.025) as well as with age and SBP. No significant associations were observed between the intensity of physical exercise and arterial stiffness in the overweight - obese group. Conclusions: Physical activity is negatively associated with arterial stiffness in postmenopausal women with normal weight. This association was not observed in overweight or obese women. (EN)

born_digital_thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Επιστήμες Υγείας (EL)
Health Sciences (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.