Διερεύνηση της υδροβιότητας σε φυσικά δραστήριες νεαρές γυναίκες συμμετέχουσες σε μάθημα καλλιτεχνικής κολύμβησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Πέργαμος
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Διερεύνηση της υδροβιότητας σε φυσικά δραστήριες νεαρές γυναίκες συμμετέχουσες σε μάθημα καλλιτεχνικής κολύμβησης

ΚΟΚΛΑΣ - ΜΠΑΡΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (EL)
KOKLAS - MPAROTSIS NIKOLAOS (EN)

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της υδροβιότητας σε φυσικά δραστήριες νεαρές συμμετέχουσες σε μάθημα καλλιτεχνικής κολύμβησης (ΚΚ). Η "υδροβιότητα¨αφορά στην ικανότητα ενός ατόμου να λειτουργεί και να εξοικειώνεται με το υδάτινο περιβάλλον. Οι τεχνικές και φυσιολογικές απαιτήσεις της ΚΚ καθιστούν αναγκαία την βέλτιστη λειτουργία και εξοικείωση με το νερό. Διατυπώνεται η υπόθεση ότι άτομα που συμμετέχουν σε μάθημα ΚΚ θα διαθέτουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο υδροβιότητας. Τέσσερις φοιτήτριες, ηλικίας μεταξύ 18 έως 24 ετών εξετάστηκαν σε μια δέσμη 10 δοκιμασιών για την αξιολόγηση της υδροβιότητας. Οι δοκιμασίες ήταν οι εξής: 1) άνωση και ισορροπία στο νερό, 2) υποβρύχια υδροδυναμική θέση, 3) έλεγχος της αναπνοής, 4) επάρκεια φυσικής κατάστασης στο νερό, 5) υποβρύχια όραση, 6) υποβρύχια ακοή, 7) υποβρύχια κολύμβηση με δυναμική άπνοια, 8) βύθιση στο νερό, 9) κατάδυση με εκπνοή και 10) τεχνική ελεύθερης κολύμβησης στην επιφάνεια του νερού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχουσες χαρακτηρίζονταν από ένα χαμηλό επίπεδο υδροβιότητας (μέση τιμή 25,8 βαθμών) συγκριτικά με την προτεινόμενη ελάχιστη συνολική τιμή 23,7 βαθμών (Varveri et al., 2016b). Συνεπώς, τα αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνουν την ερευνητική υπόθεση της εργασίας. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι η μεγαλύτερη διάμεση βαθμολογία υπήρξε στην δοκιμασία που αφορούσε τον έλεγχο της αναπνοής ακολουθούμενη από την 2η μεγαλύτερη ισότιμη βαθμολογία στις δοκιμασίες της αξιολόγησης της ικανότητας του ατόμου να έρχεται σε υποβρύχια υδροδυναμική θέση και να ελέγχει την όρασή του κάτω από το νερό. Συνεπώς, οι συμμετέχουσες πιθανόν να ανταποκρίνονται με σχετική αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις του μαθήματος της ΚΚ παρά το ότι χαρακτηρίζονταν από σχετικά χαμηλά επίπεδα υδροβιότητας. (EL)
The purpose of the present study was to investigate aquaticity in physically active young women that participated in a class of artistic swimming (AS). Aquaticity refers to a person’s capacity to function and habitualise in the aquatic environment. The technical and physiological demands found in AS necessitate an optimal interaction and habitualization with the aquatic environment. The hypothesis that subjects participating in a class of AS would possess an adequate level of aquaticity was formulated. Four female students, aged 18-24 years old, were evaluated with a battery of 10 aquatic tasks to assess their aquaticity levels (Varveri et al., 2016b). The aquatic tasks were: 1) Surface buoyancy and balance, 2) Underwater hydrodynamic position, 3) Breathing control, 4) Physical fitness adequacy in the water, 5) Underwater senses – vision, 6) Underwater senses – hearing, 7) Underwater swimming with Dynamic Apnea, 8) Treading water, 9) Expiratory diving, 10) Surface freestyle swimming technique. Results showed that participants were assessed with a low aquaticity level (mean score of 25.8) compared with the suggested low score of smaller or equal to 23.7 (Varveri et al., 2016b). Therefore, the study’s hypothesis was not confirmed. However, the highest median score was found in the task that assessed the participant’s capacity of exhaling inside the water rhythmically and was followed by the second highest median score in the tasks of successfully achieving an underwater hydrodynamic position as well as recognizing various shapes and colours underwater using no goggles, which are important tasks in AS. Thus, it can be concluded that participants might be able to respond relatively sufficiently to the demands of a class of AS despite their observed low levels of aquaticity. (EN)

born_digital_graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Εκπαίδευση – Αθλητισμός (EL)
Education - Sport science (EN)


Ελληνική γλώσσα

2022

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.