Σύνθεση ομονουκλεοζιτικών παραγώγων και ετεροκυκλικών παραγώγων πουρινών με πιθανό βιολογικό ενδιαφέρον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Synthesis of homo-N-purine nucleosides and heterocyclic purine derivatives with potential biological interest
Σύνθεση ομονουκλεοζιτικών παραγώγων και ετεροκυκλικών παραγώγων πουρινών με πιθανό βιολογικό ενδιαφέρον

Thalassitis, Andreas
Θαλασσίτης, Ανδρέας

In the present PhD thesis, we investigated the synthesis and study of the structure of biologically active purine heterocycles, five-, six- and seven-membered rings. Specifically modified homo-N-purine nucleosides were prepared, with pyridine, pyrrole, azepine, diazepine, pyrazole, pyrazoline, isoxazoline and oxazepine and were tested for their biological activity as lipoxygenase inhibitors, inhibitors of lipid peroxidation, with simultaneous inhibition of thrombin.
Στην παρούσα διατριβή διερευνήθηκε η σύνθεση και η μελέτη της δομής βιολογικά δραστικών ετεροκυκλικών συστημάτων πουρίνης με πενταμελείς, εξαμελείς και επταμελείς δακτυλίους. Συγκεκριμένα παρασκευάστηκαν τροποποιημένοι ομο-Ν-νουκλεοζίτες πουρινών με πυριδίνη, πυρρόλιο, αζεπίνη, διαζεπίνη, πυραζόλιο, πυραζολίνη, ισοξαζολίνη και οξαζεπίνη και μελετήθηκε η βιολογική τους δράση ως αναστολείς της λιποξυγονάσης, της λιπιδικής υπεροξείδωσης, με ταυτόχρονη αναστολή της θρομβίνης.

Purines
Nucleosides
Πουρίνη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.