Σύνθεση ομονουκλεοζιτικών παραγώγων και ετεροκυκλικών παραγώγων πουρινών με πιθανό βιολογικό ενδιαφέρον

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Synthesis of homo-N-purine nucleosides and heterocyclic purine derivatives with potential biological interest
Σύνθεση ομονουκλεοζιτικών παραγώγων και ετεροκυκλικών παραγώγων πουρινών με πιθανό βιολογικό ενδιαφέρον

Thalassitis, Andreas
Θαλασσίτης, Ανδρέας

In the present PhD thesis, we investigated the synthesis and study of the structure of biologically active purine heterocycles, five-, six- and seven-membered rings. Specifically modified homo-N-purine nucleosides were prepared, with pyridine, pyrrole, azepine, diazepine, pyrazole, pyrazoline, isoxazoline and oxazepine and were tested for their biological activity as lipoxygenase inhibitors, inhibitors of lipid peroxidation, with simultaneous inhibition of thrombin.
Στην παρούσα διατριβή διερευνήθηκε η σύνθεση και η μελέτη της δομής βιολογικά δραστικών ετεροκυκλικών συστημάτων πουρίνης με πενταμελείς, εξαμελείς και επταμελείς δακτυλίους. Συγκεκριμένα παρασκευάστηκαν τροποποιημένοι ομο-Ν-νουκλεοζίτες πουρινών με πυριδίνη, πυρρόλιο, αζεπίνη, διαζεπίνη, πυραζόλιο, πυραζολίνη, ισοξαζολίνη και οξαζεπίνη και μελετήθηκε η βιολογική τους δράση ως αναστολείς της λιποξυγονάσης, της λιπιδικής υπεροξείδωσης, με ταυτόχρονη αναστολή της θρομβίνης.

Purines
Nucleosides
Πουρίνη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)