Διαχρονικές μεταβολές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας: Γενεσιουργοί μηχανισμοί εξέλιξης και σχέσεις τους με την αειφορία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2014 (EN)
Longitudinal changesin the natural and human environment Almyros area: triggering mechanisms of evolution and relationship with sustainability
Διαχρονικές μεταβολές στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον στην περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας: Γενεσιουργοί μηχανισμοί εξέλιξης και σχέσεις τους με την αειφορία

Χουλιάρας, Γεώργιος

Geographic information systems (GIS)
Geomorphological evolution
Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα
Μεταβολές χρήσης και κάλυψης γης
Changes of use and land cover
Εκτίμηση ευαισθησίας σε φαινόμενα φυσικών και ανθρωπογενών επιδράσεων
Γεωμορφολογική εξέλιξη
Assessment of sensitivity to natural phenomena and anthropogenic influences

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2014


Agricultural University of Athens
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)