Φύλο, μετανάστευση και το χάσμα της φροντίδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Φύλο, μετανάστευση και το χάσμα της φροντίδας (EL)
Gender, migration and the gap in Care (EN)

Λυμπεράκη, Αντιγόνη

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αγο-ράς υπηρεσιών φροντίδας προς τα νοικοκυριάστην Ελλάδα σήμερα; Ποιο ρόλο διαδραμα-τίζουν οι μετανάστριες στις νέες ισορροπίεςρόλων και υποχρεώσεων; Το άρθρο αυτό εξε-τάζει τις δραστηριότητες παροχής φροντίδαςκαι την εργασία των μεταναστριών. Επιχειρείνα εκτιμήσει το εύρος της αγοράς υπηρεσιώνφροντίδας στην Ελλάδα, το «σιωπηρό της κό-στος» αλλά και τους τρόπους με τους οποίουςθα μπορούσε να ανασυνταχθεί με μεγαλύτερηισότητα. (EL)
What are the key characteristics of the marketsupplying care services to families in Greecetoday? What is the role played by femalemigrants in the emerging rearrangement ofroles and obligations? This article examinesthe care activities performed by migrantwomen. It attempts to evaluate the size of themarket for care (demand), its implicit cost aswell as possible ways to reorganize it in a fairmanner. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

μετανάστευση (EL)
εργασία μεταναστριών (EL)
Φροντίδα (EL)
κόστος υπηρεσιών φροντίδας (EL)
οικογένεια (EL)
The care sector (EN)
female migrant workers (EN)
cost of care services (EN)
migration (EN)
family (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 4 Αρ. 1 (2009): Μετανάστευση Εργασίας και Κοινωινκή Πρόνοια; 77-93 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 4 No. 1 (2009): Labor Migration and Social Welfare; 77-93 (EN)

Copyright (c) 2016 Αντιγόνη Λυμπεράκη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.