Ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων του ελλαδικού χώρου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος από μονάδες επεξεργασίας λυμάτων του ελλαδικού χώρου

Μάλλιου, Μαρία

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής μελέτης με τίτλο «Ποιοτικά χαρακτηριστικά ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων του Ελλαδικού χώρου», ήταν εκτίμηση βασικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της αφυδατωμένης ιλύος από μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων, σε όλη την Ελλάδα.Για το σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν 24 δείγματα αφυδατωμένης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία εξετάστηκαν ως προς διάφορες φυσικο-χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα, έγινε εκτίμηση του μικροβιολογικού φορτίου των δειγμάτων ιλύος με μετρήσεις των πληθυσμών των ολικών μεσόφιλων βακτηρίων, των περιττωματικών στρεπτόκοκκων, των θειοαναγωγικών κλωστριδίων, των μυκήτων και των ζυμών, των ολικών κολίμορφων και των E. coli. Επίσης εξετάστηκε η παρουσία παθογόνων όπως το Salmonella spp και Listeria spp. και μετρήθηκε το pH, η υγρασία, τα πτητικά στερεά, η ηλεκτρική αγωγιμότητα και οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα δείγματα λάσπης. Τέλος απομονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν από τα δείγματα ιλύος συνολικά 167 στελέχη του γένους Enterococcus. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν οδήγησαν στη διατύπωση προτάσεων σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση της ιλύος, με έμφαση στις δυνατότητες γεωργικής της αξιοποίησης. Άλλωστε η επαναχρησιμοποίηση της λάσπης λύνει το πρόβλημα της διάθεσης της, το οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο στη χώρα μας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

λύματα
Water - Purification - Greece
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων - Ελλάδα
Sewage disposal plants - Greece
Ιλύς
Λύματα - Καθαρισμός - Ελλάδα
Sewage - Purification - Greece
μονάδες επεξεργασίας λυμάτων
Factory and trade waste - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.