Διερεύνηση της σχέσης της παχυσαρκίας με κοινωνικο- περιβαλλοντικούς παράγοντες στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διερεύνηση της σχέσης της παχυσαρκίας με κοινωνικο- περιβαλλοντικούς παράγοντες στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών

Τρυπιτσίδης, Αναστάσιος

Σκοπός: Η συγκεκριμένη Διπλωματική εργασία αποσκοπεί στη μελέτη της Γεωγραφικής διάστασης του επιπολασμού της παχυσαρκίας στου ενήλικες στην περιοχή της Αττικής, και επικεντρώνεται σε δυο βασικά ερευνητικά ερωτήματα:1. Παρουσιάζει η παχυσαρκία στην περιοχή μελέτης συγκέντρωση σε συγκεκριμένες διακριτές περιοχές (obesity clustering);2. Συσχετίζεται με συγκεκριμένους κοινωνικο-περιβαλλοντικούς παράγοντες της περιοχής μελέτης;Υλικό-Μέθοδος: Η εργασία βασίζεται σε δεδομένα που αφορούν μετρήσεις παχυσαρκίας σε εφήβους και ενήλικες. Αρχικά, δημιουργήθηκε η χωρική βάση δεδομένων για την παχυσαρκία και για τους Κοινωνικο-περιβαλλοντικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν ως χωρική μονάδα αναφοράς το δήμο. Η διαδικασία της μετατροπής της πληροφορίας των παχύσαρκων ατόμων σε μια χωρική βάση δεδομένων είναι ουσιαστικά η γεωκωδικοποίηση.Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα δεδομένα του δείγματος. Συγκεκριμένα, έγινε η θεματική χαρτογράφηση και ανάλυση των γεωγραφικών δεδομένων; η διερεύνηση τυχών ομαδοποιήσεων / ανίχνευση προτύπων των μεταβλητών και τέλος τη διερεύνηση του βαθμού συσχέτισης των εξαρτημένων μεταβλητών (σχετικών με τον επιπολασμό της παχυσαρκίας) με τις ανεξάρτητες; Τέλος με την ανάλυση παλινδρόμησης επιχειρήθηκε η πρόβλεψη της εξαρτημένης μεταβλητής η οποία ερμηνεύεται από μια ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αττική
καρδιαγγειακή νόσος
ανίχνευση προτύπων
επιπολασμός Παχυσαρκίας
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.