Ζωνοποίηση επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης στον Νομό Αρκαδίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ζωνοποίηση επιδεκτικότητας σε εκδήλωση κατολίσθησης στον Νομό Αρκαδίας

Γιάνναρης, Ιωάννης

Στόχος της παρούσας Διπλωματικης εργασίας είναι η δημιουργία ενός θεματικού χάρτη κατολισθητικής επιδεκτικότητας σε υπολεκάνες του Νομού Αρκαδίας από την συσχέτιση ενός αριθμού θεματικών χαρτών παραγόντων που επηρεάζουν το φαινόμενο της κατολίσθησης. Η όλη διαδικασία βασίζεται στην ταξινόμηση των παραγόντων σε κατηγορίες και τον υπολογισμό της πυκνότητας εμφάνισης κατολίσθησης για κάθε μία από τις κατηγορίες των παραγόντων. Για κάθε μια κατηγορία των παραγόντων υπολογίζεται μια τιμή συντελεστή βαρύτητας (δείκτης επιδεκτικότητας σε κατολίσθηση LSI) που ορίζεται ως ο φυσικός λογάριθμος του λόγου πυκνότητας κατολισθήσεων στην κατηγορία προς τη πυκνότητα κατολισθήσεων σε όλο τον χάρτη. Οι τιμές του δείκτη είναι αρνητικές όταν η πυκνότητα των κατολισθήσεων είναι μικρότερη από τη μέση και θετικές όταν είναι μεγαλύτερη.Οι κύριοι παράγοντες που προκαλούν κατολισθήσεις είναι ως γνωστόν οι κλίσεις του πρανούς, τα φαινόμενα διάβρωσης, οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις (π.χ. η κατασκευή οδικού δικτύου), τα γεωλογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών, τα φυσικά φαινόμενα, όπως οι σεισμοί κ.λπ. Επιλέχθηκαν οκτώ (8) παράγοντες-μεταβλητές και διερευνήθηκαν τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της κάθε μεταβλητής με την προβολή της σε raster μορφή. Στη συνέχεια, έγινε η στάθμιση του κινδύνου κατολίσθησης για κάθε μία μεταβλητή, χρησιμοποιώντας τη συχνότητα εμφάνισης σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες περιπτώσεις και την έκταση που καταλαμβάνει σε κάθε κατηγορία της μεταβλητής. Με την πρόσθεση των θεματικών επιπέδων των παραγόντων δημιουργείται ο τελικός χάρτης επιδεκτικότητας σε κατολίσθηση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

LSI
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
κατολισθήσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.