Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και συναισθηματικής εργασίας- Εμπειρική Διερεύνηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και συναισθηματικής εργασίας- Εμπειρική Διερεύνηση

Σάντας, Ηλίας

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ εργασιακής ικανοποίησης και συναισθηματικής εργασίας, στην Ελλάδα κατά το έτος 2016, σε περίοδο οικονομικής ύφεσης. Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου από αντιπροσωπευτικό δείγμα 292 εργαζόμενων. Η εμπειρική διερεύνηση, με στόχο της αποτύπωση των αντιλήψεων των εργαζομένων, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο Spector. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι πως οι εργαζόμενοι που πραγματοποιούν συναισθηματική εργασία δεν έχουν σημαντικές διαφορές στο βαθμό εργασιακής ικανοποίησης, σε σχέση με εργαζόμενους οι οποίοι δεν πραγματοποιούν συναισθηματική εργασία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Συναισθηματική εργασία
Εμπειρική έρευνα
Συναισθήματα
Ερωτηματολόγιο “Job Satisfaction Survey”.
Εργασιακή ικανοποίηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.