Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Πληροφοριακά συστήματα στη διοίκηση της εκπαίδευσης: στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronicHumanResourceManagement) στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στην εκπαίδευση

Κολοβού, Μαρία Ερμιόνη

Αποτελείευρύτερη παραδοχή πως ο βαθμός επίτευξης των σκοπών και των στόχων ενός οργανισμού συνδέεται στενά με τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων του. Η αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) (HumanResourceManagement-HRM) προϋποθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την ενοποίηση των επιμέρους λειτουργιών της. Στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, η αιτούμενη αποτελεσματικότητα-αποδοτικότητα-ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της Παιδείας εξαρτάται σημαντικά από την ορθή διαχείριση του κατάλληλου προσωπικού.Η σύγχρονη διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει επιφέρει τη διασύνδεση της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και της χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων, γεγονός που δύναται να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη ενός οργανισμού και των ανθρωπίνων πόρων του. Στην περίπτωση που οι συναλλαγές των Πληροφοριακών Συστημάτων Ανθρωπίνων Πόρων γίνονται με τη βοήθεια και χρήση του διαδικτύου, τότε αναφερόμαστε στην Ηλεκτρονική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (electronic HR/ eHR/ eHRM). Το eHRM συνίσταται στην αποκέντρωση των λειτουργιών τηςδιοίκησης ανθρωπίνων πόρων στους εργαζομένους και τη διοίκηση και η πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες βασίζεται σε διαδικτυακές τεχνολογίες. Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του eHRM (electronic Human Resource Management) ως εργαλείου Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στην Εκπαίδευση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο 2016, σε δείγμα 120 εκπαιδευτικών, με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν πως η πρόθεση χρήσης μιας νέας τεχνολογίας, όπως είναι το eHRM, εξαρτάται από την τεχνολογική ετοιμότητα των επίδοξων χρηστών. Η δε τεχνολογική ετοιμότητα συνδέεται, με τη σειρά της, με τη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

τεχνολογική ετοιμότητα
πληροφοριακά συστήματα
συμπεριφορική πρόθεση χρήσης
διοίκηση της εκπαίδευσης
ηλεκτρονική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.